jueves, 29 de abril de 2010

Concursos fotográficos

1936: Concursos de l’Estudi de la Masia Catalana
Los concursos fueron un medio habitual para obtener fondos fotográficos:

“L’ESTUDI DE LA MASIA CATALANA, ha estat concebut, com una apologia de la família vivint arrelada damunt el terrer on ha germinat i constitueix el fonament de l’organisme social. És el resultat de la cooperació del Centre Excursionista de catalunya, a l’obra de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, amb l’intent de fer un treball que resulti un monument bibliogràfic, digne del fet secular al qual tantes generacions catalanes degueren llur estabilitat, sense negligir cap del seus aspectes, geogràfic, social, històric, arquitectònic, etnogràfic, folklòric, econòmic, jurídic, moral i religiós, agrícola, lingüistic, artístic, pintoresc, etc.
A fi que la col.laboració a aquesta obra tingui tota l’extensió que la varietat dels seus aspectes permet, es convoquen els presents CONCURSOS, i s’invita a tots els qui estimen les coses nostres a espigolar en el camp de la història, de la tradició o de la pròpia experiència, aquells records o suggerències que puguin enriquir el monument que es bateix amb l’estudi amorós de tot allò que és i representa la MASIA CATALANA.” (Concursos de l’Estudi de la Masia Catalana, Barcelona, 1936)

Adolf Mas II

(1907): “Missió arqueològica-jurídica de l’Institut a la ratlla d’Aragó”
La expedición se realizó entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre de 1907. Contó con la colaboración de Adolf Mas, un fotógrafo afamado. Disponía de un laboratorio portátil y de material para levantar planos de edificios:
“La missió acordada per l’Institut tenía l’encàrrech d’explorar la part alta de les valls afluents al Noguera Ribagorçana, com a base de estudis posteriors. Formaven l’expedició els membres de l’Institut: D. Joseph Puig y Cadafalch, director de la missió; D. Guillem Mª de Brocà, encarregat de les investigacions jurídiques, y en qualitat d’agregats: Mossen Joseph Gudiol, conservador del Museu de Vich, D. Joseph Goday, arquitecte, y D. Adolf Mas, fotògraf. La missió anava proveída dels elements necessaris per aixecar plans dels edificis y d’un laboratori complert de fotografía. Sortía de Barcelona’l 30 d’Agost y era de retorn el 14 de Setembre.
L’exploració devía començar per la vall d’Aran, aon s’hi va ab facilitat per Toulouse y Luchon. A Toulouse’s fotografiaren els capitells dels claustres y les esteles cineraries romanes ab elements de l’art indígena de la vall d’Aran y vall superior del Garona, que podíen ser d’utilitat pels estudis de Catalunya.
Desde Toulouse la primera jornada fou als voltants de Luchon, a la vall de l’Arbust, aon se fotografiaren nombroses urnes cineraries de l’iglesieta de S. Pere. S’aixecaren plans complerts de les iglesies de Casaux y S. Aventi, y se fotografiaren les pintures gòtiques curiosísimes de la primera d’aquestes iglesies, llegintse les inscripcions, y ‘s prenguè també nota dels restes de la pintura romànica de la segona.
De Luchon se passà a la vall d’Aran aon s’aixecaren plans y fotografies a Bosost, Vilamós, Mig Aran, Casau, Gausach, Viella, Escunyau, Casarill, Arties, Unyà y Salardú. Una part del resultat d’aquest estudi va en aquest mateix volum (2). A més de l’estudi arquitectònich, se reuniren nombroses fotografies d’objectes existents als pobles de la Vall, completades per les que posseía ja D. Juli Soler y Santaló, qui guià, com a molt coneixedor de l’encontrada, les exploracions de la missió de l’Institut. Per dissort no poguè ser examinat l’arxiu de la vall, que’s guarda a Viella, y que segurament resultaría molt interesant; està tancat, a l’istil vell, per varies claus guardades en distintes mans. Se començaren a pendre les notes jurídiques publicades en aquest mateix volum.
Del Port de Caldes se passà a la vall de Tor, afluent del Noguera Ribagorzana. En aquesta comarca s’aixecaren plans de les iglesies d’Erill la vall, Bohí, Tahull, Durro, Coll, explorantse les de Barruera y Gardet. Arribant al Noguera, s’estudiaren els restos del monastir de Lavan, d’antiquíssima fundació, anomenat ja en documents del sigle vint y del que ‘n queda tan sols la reconstrucció cisterciense de la seva iglesia. Tot lo altre està destruit. En la vila propera de Pont de Suer trobà la missió ‘ls capitells del claustre y rastres de l’arxiu avuy en mans extranyes.
Noguera avall, arribaren a Sopeira y al antiquíssim monastir d’ Alaó, posseit pels bisbes de la Seu d’Urgell en el sigle IX y refet enterament en el sigle XII.
L’iglesia del convent, decorada pels benedictins, serveix ara de Parroquia y ‘ls capitells del claustre romànich roden encara pel poble. Des de Sopeira, seguint sempre per la frontera, anaren a Areny, aon deixaren definitivament el Ribagorçana pera internarse a l’Aragó.
A travès de la montanya s’arriba a Sant Pere del Mall, prop del Isàbena, desde aon se puja a Roda, dalt d’un turó isolat, aon la missió s’estigué dos dies, visitant detingudament aquesta antiquíssima ciutat, avuy emprovida y ignorada, fotografiant els objectes importants del tresor de la Seu, l’admirable cadira episcopal romànica, les reliquies, les teles y els mobles, copiant una per una les inscripcions necrològiques de les pedres del claustre (2).
Isàbena amunt, arribaren fins al antich Monastir d’Ovarra, punt més septentrional dels visitats en l’expedició. Pel meteix riu avall altre cop retornaren a Benabarre y d’allà a la vila de Tolva, de quals passades esplendors ne queda tan sols una porta y ruines insignificants completament disperses.
Desde Tolva ’s dirigí la missió a Tamarit, passant tot seguit a Catalunya. Desde Lleyda visità Corbins, estudiant el sepulcre romà que s’hi conserva.
Els resultats de la exporació foren preciosos; ademés de les inscripcions del claustre de Roda fotografiades moltes d’elles, llegides y anotades totes, portava la missió més de doscentes fotografíes, les plantes y demés detalls arquitectònichs s’una vintena d’edificis no descrits y les apuntacions ja dites sobre ‘l dret consuetudinari d’aquestes comarques. Ademés, estudiades les pintures murals de que s’anava tenint noticia, s’estant copiant les de Sant Vicents y Sta. María de Tahull, les de Bohí y les de Roda, quals copies, encomanades a artistes entesos y respectuosos, passaràn a aumentar la documentació romànica del Museu y serviàn d’ilustracions pera l’obra sobre les pintures murals (3) qu’aquest INSTITUT té en curs de publicació.
Mes l’exploració ha de anar seguint. Aquesta primera ha donat una idea del camp immens a explorar que queda entre ‘ls rius Noguera Ribagorçana y Cinca, regió plena de recorts interessants pera la nostra historia y de monuments desconeguts a la ciencia arqueològica, per haver sigut allunyat fins ara l’esfroç individual per les grandíssimes dificultats de comunicació.”
(1907, “Missió arqueològica-jurídica de l’Institut a la ratlla d’Aragó,”Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, MCMVII, 477-78)

Adolf Mas

Joaquin Folch i Torres, (1937): “El fotògraf Adolf Mas ha mort
En esta necrología Folch i Torres rememora la figura del fotógrafo profesional Adolf Mas fallecido en plena Guerra Civil. Folch califica de científicas las fotos de Mas. Destaca la importancia de su archivo:
“La mort d’aquest bon amic nostre, esdevinguda el dia primer de desembre de l’any darrer, ens deixa amb el sentiment profund d’una bona amistad perduda, la recança d’un dels bons treballadors de la cultura artística de Catalunya.
De feia més de trenta anys, Adolf Mas havia orientat el seu laboratori fotogràfic vers l’obtenció de clixés d’obres d’art. Al servei de l’historiador de la nostra pintura, En Salvador Senpere i Miquel, quan treballava en el seu llibre “Los cuatrocentistas catalanes”. En Mas inicià el sue magnífic arxiu avui indispensable a tots el qui en el món treballen en estudis de la història de l’art espanyol. Dies d’inici de totes les nostres institucions de cultura, l’Institut d’Estudis Catalans i els nostres Museus d’Art trobaven en ell un col.laborador entusiasta que posava el seu esperit, les seves màquines i els seus mitjans econòmics modestíssims al servei de la tasca dels estudiosos de l’art català. Missions d’investigació, publicació de llibres i revistes, obtenció de clixés en llocs apartats eren problemes més difícils en aquella hora primerenca que sense la col.laobració d’un fotògraf que no exigia altre lucre que la possesió del clixé obtingut, no s’haurien pogut realitzar.
Així En Mas fou l’arxivador d’aquest material científic que ell amb un esforç enorme i una visió clara del seu paper en el nostre món cultural, anà augmentant per pròpia iniciativa amb un encert i una perícia on s’unien l’operador fotògraf excel.lent, el “connaisseur” d’art antic ple d’instint i el patriota entusiasta que ajudava l’obra de tots amb un amor i una comprensió poc usuals.
Quan s’iniciaven els treballs d’organització de l’Exposició Internacional de Barcelona, tot seguit es comptà amb el laboratori d’En Mas per a constituir un arxiu iconogràfic de l’art espanyol, i durant el temps d’organització. En Mas a les ordres del director del Servei de Conservació de Monuments de l’extinguida Mancomunitat de Catalunya senyor Jeroni Martorell, realitzà l’obra admirable de compilació de més de cinquanta mil clixés de l’art d’Espanya, la col.lecció de proves del qual es guarda avui a la Biblioteca dels nostres Museus.
Adolf Mas tingué un col.laborador admirable en el seu fill Pelai. Format pel seu pare en l’ofici, infiltrat l’esperit del pare en el jove fotògraf, Pelai Mas es convertí en una perllongació d’ell, amb joventut i energia per a recórrer els més apartats recons de la península i amb tàctica suficient per a fer-se obrir totes les portes dels indrets més amagats on podien guardar-se obres d’art ignorades.
Així es formà l’Arxiu Mas per l’esforç de dos homes intel.ligents i actius que posaven tots els guanys del seu ofici en l’obtenció de nous clixés. Tots els centres d’estudi d’Europa i de Amèrica del Nord els coneixen i arreu on surten llibres d’art ocupant-se de coses d’Espanya el nom de l’Arxiu Mas surt al peu com una prova de l’eficiàcia de la organització tan modestament començada i tan esforçadament prosseguida.
La guerra els soprengué en plena feina. Pelai Mas, quan esclatà el conflicte actual era treballant a Andalusia. Les noves del fill en territori de domini rebel no arribaven al seu pare. Una notícia al cap d’un mes i mig, els feia saber, a En Mas i a la seva desolada esposa, que el fill vivia. Vell i malat del cor, Adolf Mas visqué llargs dies d’inquietud, esperant en va noves del fill, i vençut per l’angúnia amb els treballs del laboratori suspesos per les circumstàncies, amb les dificultats econòmiques que el moment portaven, s’allità i morí.
La Generalitat de Catalunya per informe del Servei de Monuments s’havia fet càrrec de l’Arxiu fotogràfic del qual s’ha apropiat darrerament per a salvar-lo.
Heus ací com ha mort el nostre amic: esperant noves del fill, tement la destrucció de la seva obra.
Esperem que aquesta serà conservada i compensat a la vídua d’aquest honorable treballador de la nostra cultura, el seu gran esforç i que el fill, el nostre caríssim Pelai Mas, tornarà aviat entre nosaltres per a la continuació de l’obra del pare i consol de la seva bona mare a la qual enviem des d’aquestes pàgines el nostre sincer condol.”
(FOLCH I TORRES. “El fotògraf Adolf Mas ha mort,” Butlletí dels museus d’art de Barcelona, 1937, Vol. VII, 31-32)

miércoles, 28 de abril de 2010

Barcelona imatges esborrades

Mi amigo Albert Cortadas colecciona libros con fotografías de Barcelona. Con orgullo me muestra regularmente sus adquisiones. La última es; Janeth González y Jordi Carrasco (2009): Barcelona Imatges esborrades. Ediciones Amberley, Madrid

La primero que sorprende es que se trata de un libro escrito en catalán y publicado en Madrid. Toda una normalización, chapeau.En poco más de 90 páginas los autores nos muestran imágenes de una Barcelona ya desaparecida. La diada de 1977 marca el punto final.
Capítulo I: Paisaje rural y pesca
Capítulo 2: Industria y oficios
Capítulo 3: Ocio
Capítulo 4: Trasporte
Capítulo 5: Barracas
Capítulo 6: Paisaje urbano

La mayoría de las imágenes tienen gran interés y atractivo. Los pies de foto evidencian un trabajo riguroso. A nivel personal algunas imágenes me han llenado de nostalgía al evocar paisajes de mi infancia y de mi adolescencia. Sin embargo, apenas hay referencias a los autores de las fotos, ni a la historia de la fotografía en particular.c Por otra parte la reproducción es sólo pasable.

Lluís M. Xirinacs

En el ámbito personal tengo algunas razones para estar más o menos contento. Sin embargo, la situación socioeconómica de Barcelona y alrededores no deja de ser inquietante. El paro aumenta, la pobreza se acrecienta y la crispación política es preocupante. En este contexto he acabado de leer Lluís M. Xirinacs(1976): Entro en el gran buit. Diari de Presó, II/1975, Ed. Nova Terra, Barcelona.

Xirinacs y muchos de los luchadores antifranquista lo pasaron mucho peor que nosotros. Estar en una cárcel franquista en 1975 era sin duda una experiencia terriblemente angustiante. Sorprende sus conocimientos de dietética y de medicina. Su crítica a los médicos y las medidas sanitarias carcelarias son devastadoras. Xirinacs los describe como poco menos que discípulos del doctor Mengele. Más normal, pero no menos critica, es la descripción que hace del personal de instituciones penitenciarias y de las fuerzas de seguridad del régimen. Para Xirinacs ETA y FRAP fueron quienes de verdad desestabilizaron el régimen franquista. Según él, los políticos sacarían provecho de su "valentía". Gran parte de la obra trata de su huelga de hambre y de rechazo a cumplir las normas penitenciarias. También habla de un pacifismo que no está reñido con lo que hoy hoy llamamos terrorismo, pero que en 1975 era una forma de lucha armada contra un régimen sanguinario. El estilo de Xirinacs es muy atractivo y su rigor moral intachable. Apenas hay referencias a cuestiones religiosas, algo también sorprendente para un sacerdote católico.

Estemos o no de acuerdo con sus ideas creo que nos hubieran ido mucho mejor las cosas si hubieran existido muchos Xirinacs.

La fotografia, gran auxiliar del folklore

Rossend SERRA I PAGÉS, (1928): La fotografia, gran auxiliar del folklore
En 1928 el folklorista Rossend Serra i Pagés (1863-1929) ofreció una conferencia en el Club Excursionista de Gràcia sobre la utilización de la fotografía en el folklore. Esta charla se organizó como acto paralelo a la Exposició gràfica de costums i festes tradicionals. Serra ridiculiza la típica fotografía de recuerdo de los excursionistas domingueros. Propone la toma de imágenes útiles para el estudio del folklore, de la antropología, la geografía humana, el arte popular, la arqueología y la etnografía.
Serra propugna planificar las excursiones de forma que coincidan con manifestaciones folklóricas. Defiende el trabajo en equipo y los reportajes fotográficos elaborados. La fotografía aislada carece de valor: “Es precis anar-ne fotografiant tots els incidents característics des del primer fins a l’últim.” Para Serra el valor documental no está reñido con el artístico.
Propone el siguiente sistema de clasificación de las fotografías folklóricas:
I. País i habitants.
II. Costums.
III. Objectes tradicionals i d’art popular
IV. Llocs llegendaris
V. Reproducció de làmines i quadros antics referens a coses folklòriques
Para fotografiar a la gente sugiere fotografiar de frente, perfil y figura entera. Finalmente señala la utilidad de la fotografía como medio para reproducir, láminas y cuadros:
“En la ciència folklòrica o sigui del saber popular, la Fotografia treu innombrables coses i fets que entren per la vista, els quals la intel.ligència més clara no pot precisar de moment, ni la visió més fina pot abraçar en conjunt i en detalls a la vegada i molt menys la memòria per privilegiada que sigui, podrà recordar després.
I no obstant, per fer-ne un estudi seriòs, cal tenir-ne el document, que sigui reproducció fidel de l’original
Els aficionats a la fotografia i fins els professionals, tracten d’obtenir solament assumptes artístics, quan no es concreten a treure senzills records d’excursions o de persones, que en general tenen poquissim interès i fins ben sovin són ridiculs. Una colla d’amics anant d’excursió que estiguin retratats en un lloc ben característic, ès un record bonic; però trobar-los a cada moment per la montanya, pel riu sentats a terra, menjant, en el poble, a l’entrada de l’esglesia i per tot arreu, fatiga; prou vegades desentonen i altres desfan el paisatge. En canvi, un monument o un bosc sense cap figura per comprar, resulten incomplets.
Els assumptes folklòrics, per contra, tenen gran atractiu. Un prat envellutat a prop de l’aigua, amb arbres més enllà i les muntanyes per fonts, constitueixen un escenari rural molt bonic, però hi falten els actors; poseu-hi una vacada pasturant o els pagesos com dallen l’herba i l’interès augmenta immensament. Una ermita abadonada, enmig de les solituts muntanyenques probablement interessarà, però si és un dia d’aplec, llavors sembla que guanya extraordinariament en valor, perquè l’ermita no és pas com una roca, un pur accident de la naturalesa, sinó que va ésser erigida per la devoció de la gent i quant aquesta es palesa llavors queda enrodonit l’assumpte.
Així per l’estil podrien citar-se innombrables exemples, en els quals sense escluir la condició artística de les fotografies, guanyessin immensamnent en caràcter i fossin documents de vàlua per a l’estudi del Folklore, que comprèn totes les disciplines dels coneixements populars, serien a la vegada materials d’estudi per l’Antropologia, Geografia humana, Art popular, Arqueologia i Etnografia.
Podria objectar-se que les fotografies es prenen quan es poden pendre i que per tant si un hom s’escau a passar per un prat o per una ermita quan no hi ha ningú, fa de mal retratar-hi la gent. Però la fotografia es com les altres coses: el qui ha de cobrar una factura, va a la casa el dia i la hora de pagament que té establert: quan volem anar al teatre, ho fen a les hores defunció; i fins per menjar. No ens presenten a casa a qualsevol moment, sino en l’oportú, conforme a la costum de cadascú té en la familia.
Sovint passa que un fotògraf podria anar indistintament al Vallès per Carnelstoltes a veure el vistós ball de gitanes i a Santa Cristina per aquesta diada a contemplar el bell espectacle de la processó per mar, i per ignorància va al primer punt a l’estiu i a l’últim a l’hivern; amb lo qual es priva d’observar les costums tipiques, que li proporcionarein abundants motius d’impressionar plaques.
Per treure partit de totes les coses, cal la deguda preparació: saber el que s’ha d’anar a fer, quan i com.
Treure un clixé d’una processó, es tenir-ne solament una nota per demés fragmentaria; es com veure un moment d’una pel.licula llarga. Es precís anar-ne fotografiant tots els incidents característics des del primer fins a l’ultim: banderes, atributs, imatges, comparses populars, corporacions, acompanyants, clero parroquial, autoritats, i encara escollir-ho des d’un punt de vista típic, que dingui idea de la part que hi pren el poble.
Un individu sol, és molt difícil que es pugui emprendre aquesta tasca, perquè es llarguíssima, inacabable, com oi és proposar-se fer una col.lecció de qualsevol cosa. Però, una corporació ja és diferent. Són molts a l’hora; cadascú té les pròpies relacions i facilitats en determinats indrets, diverses èpoques lliures en que poder anar a treure fotografies aptituts especials quel’habiliten amb probabilitats d’èxit per a la reproducció de les coses més variades; així es va produint la emulació entre tots, donant per resultat l’aportació de nombrosos assumptes i la consegüent formació d’una nodrida col.lecció, que ha d’augmentar en fotografies de vàlua, amb la celebració periòdica de concursos fotogràfics.
No es qüestió d’anar a exposar ara els detalls de la col.lecció, ni les bases de dits consursos. Això depén del punt de vista especial de l’associació i dels medis econòmics amb que conti, en vista dels quals es redactin els respectius reglaments. El tamany, el nombre de fotografies de cada classe, les ampliacions de certs assumptes, els dispositius per a les projeccions fixes, els asumptes propis de cinematògraf, els de fotografia en colors, les vistes d’estereoscop, fins les qualitats materials de detalls, llums i posa dels clixés, la propietat dels matiexos, la col.locació en àlbums, marcs i aparells especials per a poder-los apreciar més bé; totes aquestes questions i altres encara que se’n deriven, han d’estar regulades de manera convenient.
La questió prèvia, és la de tenir les fotografies i tant per a tenir una orientació per fer-les, com després per classificar-les, és que s’ha d’adoptar una classificació, que pot ésset per exemple, en els següents cinc grups:
I. País i habitants
II. Costums
III. Objectes tradicionals i d’art popular
IV. Llocs llegendaris
V. Reproducció de làmines i quadros antics referens a coses folklòriques
PAIS I HABITANTS
Paisatges típics. Es a dir l’ambient que es toca i el palpa, que determina, la manera d’ésser dels habitants. Es la gràfica de la geografia humana, pintoresca i d’un gran valor científic a la vegada.
Cases i pobles. S’entén, típics, obeint a les exigéncies del clima, de l’explotació de la riquesa i seguint-ne el desenrotllament a través dels temps. Es un corolari del grup anterior.
Persones. Retrats de les persones ben caracteritzades de front i de costat. De figura entera, per veure’n les actituts, els vestits i els accessoris, per exemple; manera de dur la barretina, el mocador del cap. com porten les criatures les dones, com duen ls cantis, la llenya, els coves, els homes, com se posen els gecs, etc. Es un capítol notable per a l’Antropologia i l’Etnografia.
COSTUMS
Constitueixen l’estudi de l’Etnologia per l’imatge i formen un catàleg immens d’assumptes, comprenent les diverses escenes de la vida familiar, festes calendaries, manifestacions religioses i corporatives, jocs, balls, representacions populars i drames litúrgics, costums de treballs ramaders, agrícoles, industrials, de transport i altres menes de comerç, quefers casolans, de la gent de mal viure i pràctiques superticioses.
OBJECTES TRADICIONALS I D’ART POPULAR
Tota mena de producte i objectes procedents dels treballs i servint per a les costums citades del grup anterior.
D’entre tots els objectes, s’en destaquen uns d’adornats pels procediments folklòrics, que en junt determini l’art popular, que ha d’ésser classificat apart pér a sa importància especial.
LLOCS LLEGENDARIS
L’immensa major part de llegendes s’apoien en accidents topogràfics, vestigis d’edificació o senyals en uns i altres, que mentres perduren, la llegenda es conserva, si es destrueixen, la llegenda desapareix, per estar-hi generalment vinculada. Cal doncs reproduir-los ben depressa, si no volem que el tresor poètic del nostre poble desaparegui.
REPRODUCCIÓ DE LAMINES I QUADROS ANTICS, REFERENTS A COSES FOLKLORIQUES
Hi ha poca cosa publicada en aquest sentit, però reproduir-ho, perquè sol estar escampat en obres dificils de trobar o en col.leccions particulars. Com que les costums van evolucionant, serà molt interessant poder seguir les fases d’una pràctica o restablir la que ja estigui abolida.
Així mateix serà de gran conveniència, obtenir la representació dels genis derivats de les antigues mitologíes (follets, encantades sirenes, etc), dels animals quimèrics (serpents, dracs, grius, etc) i dels sers diabòlics i sobrenaturals (dimonis, bruixes, fantasmes, etc), procedents de les velles supersticions.
Aquesta és la classificació que de moment me sembla més oportuna i si bé és veritat que suposa un nombre immens de fotografies enquadrades en un cartipàs grandissim; això no ha pas d’espantar. Es com el col.leccionista de segells de correu que no li ha de fer por l’álbum abultat amb el caixetí per a cada un. Així sap que podrà classificar-los bé, i no té res que veure amb el nombròs o escàs de la col.lecció. Se fa el que es pot.
Però fent-ho d’aquesta manera, s’iniciarà l’estudi gràfic del Folklore i es tindrà un arxiu d’inmnesa vàlua per a la ciència i l’art, donant a l’excursionista un objectiu de la més gran importància, augmentan-li en alt grau l’interès de les excursions.”
(SERRA I PAGÉS, 1928), La fotografia, gran auxiliar del folklore, Mai Enrera, Butlletí del Club Excursionista de Gràcia, junio de 1928, nº 41, 58-61)

“La fotografía de l’excursionista

E. R. i V., (1928): “La fotografía de l’excursionista”
Para E. R. i V. las imágenes pueden tener interés artístico o científico. El autor aconseja a los excursionistas fotografiar temas de interés paisajístico y humano. Comenta la utilidad del material ortocromático con un filtro amarillo para destacar el cielo. Propone un trabajo coordinado para producir colecciones fotográficas:
“Tot excursionista hauria d’ésser un aficionat fervorós a la fotografia, aquesta activitat tan apropiada per a ell, que li pemet retenir les imatges que l’han frapat per la seva bellesa o per l’interès científic que puguin tenir. En aquest d’arrer cas, la fotografia és un document d’una vàlua inestimable; en el primer és una obra d’art.
L’excursionista que porta una màquina fotogràfica, te davant seu una tasca d’alta qualitat per a la qual no té prou d’ésser un artista en el ple sentit de la paraula, sinò que ademés ha d’ésser un artífex del pensament que posa un sentit profund en les seves obres. I per obtenir-ho ha d’aprofitar la seva doble qualitat de fotògraf i d’excursionista.
De la mateixa manera que una fotografia, éssent molt bonica degut a tenir els seus elements repartits d‘una manera armònica, pot no dir res per falta d’un sentit que hagi presidit la seva execució, una altra que segui un document molt interessant, per falta de gust i de tècnica fa un efecte deplorable. Cadascuna d’elles és una obra a mitges.
Però, la primera cosa que tenim de cercar en les fotografies que fem durant les nostres excursions és voler representar alguna cosa que s’ho valgui, i aquesta cosa per a l’excursionista-deixant apart aquelles fotografies que representen un récord o un esplai sempre legítim del fotògraf- ‘es la representació del paisatge divers de la nostra terra i l’espectacle de la gent que hi vium des de l’extens panorama de muntanya que mostra pics i neu a desdir, fins al recó joliu, mentres sigui característic, i en les manifestacions humanes, des de la festa pomposa en que participa tot el poble, fins a les més humils costums de treball, mentres siguin consagrades per la tradició i tinguin quelcom de la nostra manera especial d’ésser.
I quan sobre aquest pregon sentit espiritual, el fotògraf excursionista hi posa tota la exquisidesa de la seva ànima, tot el seu sentiment de la bellesa i tots els recursos que la técnica li dóna, la obra que surt de les seves mans és una obra mestra perquè té totes les qualitats de les coses perfectes, les mateixes qualitats que conté la naturalesa: la saviesa i la bellesa unides d’una manera inseparable.
Per a convèncer-nos completament d’aquestes veritats procurem col.leccionar les fotografies que reuneixen aquestes altes condicions, i posem-les costat per costat; veurem com gauyen en vàlua només de reunir-ne unes quantes, i això ens farà sospitar el que seria tenir-ne una col.leccio nombrosa.
Es clar que aquesta obra de representació del nostre paisatge no pot esser realitzada per una persona sola, car cadascú té les seves aficions predilectes i condicions personals especials, i sempre ens donaria una representació fràgmentaria d’aquest conjunt ideal que nosaltres volem reunir, sinó que ha de fer-se col.lectivament i sentint l’esperò d’estímul.
***
No és pas el nostre propòsit, ni seriem tampoc nosaltres el més indicats, per adonar normas d’art, ni d’insitir sobre qüestions de tècnica, a més de que si ens hi embranquessim la feina seria llarguíssima.
Això no obstant, no volem deixar de remarcar la importància de l’ortocromatisme en la fotografia del paisatge.
Es sabut que les plaques corrents són extremadament sensibles al blau i al violeta, en perjudici del groc i del verd i encara més del vermell, fent que la fotografia ens dongui els tons amb calors falsos.
Les conseqüencies d’aquest fet són múltiples. Els cels, a menys que no es tracti d’una placa sota-exposada vindran en blanc pur a la prova, absorvint els núvols que hi haguessin i que són un dels encisos del paisatge, i faran semblar gris i sense valor la prova més corerecta en cas que l’exensió de cel impresionat sigui considerable. El verd dels arbres ve en fosc, gairebé negre; i elgroc que a la nostra vista és el color més brillant ve ambé en fosc sobre la prova positiva. I així d’aquesta manera podem arribar a una veritable inversió de tons, que malgrat la bona intenció del fotògraf dongui per resultat un efecte extremadament lleig.
Encara pitjors són el resultats en la fotografia de llunyanies o aquelles en que hi hagi últims termes, que tant de valor donen a una composició. La gran massa d’aire que hi ha entre l’objecte i nosaltres fa que domini el blau i la placa és velada per l’halo atmosfèric, encara que hi pugui haver dies queessent molt neta l’atmòsfera, per haver plogut, els termes llunyans ens quedim precisats amb claretat extraordinària; però aleshores amb tota probabilitat perderem aquella gradació de termes única que dóna la sensació de la fotografia de llunyania.
Solament amb l’ús de les plaques ortocromàtiques, amb la sensibilitat al verd i al groc considerablement augmentada, i ajudant-nos d’un filtre groc que faci de seleccionador de la llum i que eliminarà en tot o en part el blau que arriba a la placa, segons sigui més o menys intens el filtre, podrem obtener una valor correcta dels tons, d’acord amb el que veuen els nostres ulls.
Aquesta és un punt principalíssim, com acaben de veure. També voldriem prevenir contra l‘ús abussiu dels objectius gran angular, que falsegen tant les perspectives. Unicament tenen d’ésser utilizats en casos de necessitat, cosa que no es presenta gaire en plena naturalesa. Es interessant recordar això, per a no perdre de vista que per damunt de tot tenim de fer la veritat a les nostres fotografies i que l’art veritable no pot consisir mai en falsejar les coses, sino ensenyar i fer destacar el seu valor real.
***
Creiem nosaltres, que d’aquesta manera, instruin-nos cada dia més en la técnica dels procediments de la fotografia i posant-los a l’abast de tots, afinat el nostre sentit estètic, i més els nostres ulls a les valors d’estudi que la fotografia per reportar, i amb una alta idealitat com a llum guiador, podriem decididament orientar les nostres activitats d’excursionistes i fotógrafs cap a una obra útil als fins de la cultura nostra.
Potser el nostre pensament és ambiciós, però voldriem veure als nostres fotògrafs, col.laborar en un treball coordinat per a produir col.leccions abundant del paisatge nostre, i de la vida que s’hi desentotlla, de manera d’obtenir per sel.leccions adequades tot el material d’estudi necessari a qualsevol obra que s’emprengui a casa nostra, i en cas de desitjar-ho- i serie cosa il.lusionadora- poder oferir al nostre poble una superba visió total de Catalunya.
Seria la consagració definitiva del treball dels fotògrafs excursionistes.”
(E. R. i V., 1928, La fotografía de l’excursionista, Mai Enrera. Butlletí del C. E. de Gràcia, abril, 1928, nº 39, 33-35)

El club Muntanyenc II

El primer concurs de fotografia científica del Club Muntanyenc Barcelonès” (1933)
“Essent el nostre Club Muntanyenc Barcelonès una Societat de Ciències Naturals amb caràcter divulgador, ço que constitueix el principal objecte de la nostra Secció de Ciències, hem cregut convenient de crear aquest nou tema que no dubtem tindrà bona acollida entre els nostres hàbils fotògrafs, ja que la fotografia científica també té la seva bellesa i dificultats de tècnica no tan fàcils de superar, i sobre tot ajudaran a la formació d’un arxiu inexisten a Catalunya.
A tots el fotògrafs del nostre Club demanen llur concus i un interés màxim, doncs a mesura que vagin practican la fotografia científica veuran que els efectes de bellesa s’hi troben en grau superlatiu i no dubten en seran entusiastes amb els nous horitzons que aniran descobrint.
Dintre les Ciències Físico-Naturals són inmombrables els assumptes que es poden fotografiar. Per a més facilitat els hem dividit en 4 seccions, inidicant en cada una d’elles els asumptes principals i que estan més a l’abast del fotògraf no avesat en aquestes Ciències.
Creiem que la contribució a aquest Concurs té d’ésser més per a contribuir a una obra que demà ens enorgullirà que per l’interès dels premis. Amb tot, farem els possibles de què aquest siguin de la millor quantitat i qualitat.
Preguem als nostres fotògrafs d’habilitat tan reconeguda, que prenguin part a aquest Concurs, que no empin cap tint ni retoc en l’execució de les fotografies.
SECCIONS I PRINCIPALS ASSUMPTES
Meteorologia.- Núvols, llamps, efectes de vendavals, temporals de neu, gebrades, calamarçades, arc de Sant Martí, tempestes, etc.
Geofísica.- Formes d’erosió, temporals marins i llurs efectes, Saltants d’aigua, aigües torrencials, allaus de nues, congestes, paisatges que caracteritzin la fotografia d’una contrada, avens i grutes, etc
Geologia.- Volcans, llurs erupcions i efectes, terrenys estratitificats, corrents i dics eruptius, vistes que caracteritzin la tècnica d’una contrada, roques, minerals, microfotografies, etc.
Zoologia i Botànica.- Animals i plantes sempre que interpretin una circumstància d’interès científic, microfotografies, etc.
Les fotografies seran del format únic 13 per 18, admeten-se que dintre aquest format, la fotografia sigui de tamany inferior, en casos justificats.
Tindran d’ésser tirades sobre paper bromur negre damunt fons blanc i sense muntar.
El mínim de fotografies a presentar tindrà d’ésser en nombre de tres i ésser inèdites.
En cada fotografia tindrà d’anotar-se al dors, l’assumpte, l’assumpte fotografiat, lloc des d’on ha sigut presa la fotografia o orientació de la mateixa, i per les seccions de Meteorologia i Geofísica, a ésser possible, l’hora, el dia i l’any en què ha sigut presa la fotografia.
Tots el grups de fotografies premiats quedaran de propietat de la Secció de Ciències, que en podrà fer l’ús que tingui per convenient, així com també totes aquelles que passat un mes del concurs no hagin sigut retirades.
De les obres premiades podrà exigir-se la presentació del clixé.
Pels demés extrems referents al concurs deuen tenir-se en compte les bases 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 i 19 del concurs de fotgrafia artística. (Club Muntanyenc Barcelonés, marzo-abril, 1933, nº 14, 38-39)

El club Muntanyenc

El Club Muntanyenc
El Club Muntanyenc se creó en 1906. Su primer presidente fue Timoteu Colomines (1886-1926), notable fotógrafo aficionado especializado en monumentos: “Poseeïa un arxiu fotogràfic importansíssim que passava per ésser el més complet que hi havia de monuments de Catalunya” (IGLÉSIES, 1964a, 321). En 1912 pasó a llamarse Associació de Ciències Naturals i Excursions. En 1914 se denominó Societat de Ciències Naturals.
En 1931 El Centre Excursionista Barcelonès se une con el Club Muntanyenc, formándose el Club Muntanyenc Barcelonès. En el Centre Excursionista Barcelonès existía, desde 1923, una Sección de Fotografía. La Sección organizaba diversos concursos y exposiciones, pases de diapositivas. Se interesó especialmente por la estereofotografía, llegando a adquirir un visor Taxi-Foto.
En 1933 organizó un concurso de fotografía científica. En su revista Butlletí del Club Muntanyenc-Associació de Ciències Naturals i Excursions (1912), se reflejan las actividades fotográficas de la entidad. La espeleología tuvo una gran importancia en la entidad, que editó la revista espeleológica, Sota Terra.
Espeleología y fotografía
Norbert Font i Sagué impulsó la espeleología y la fotografía subterránea en el Club Muntanyenc. Martí Henneberg (1994, 97-98) destaca como antecedentes las exploraciones espeleológicas de Mariano de la Paz Graells (1864), Lluís M. Vidal y Jaume Almera. En 1909 apareció la publicación, Sota Terra dedicada a la espeleología. En sus primeros números se editaron diversos trabajos de Norbert Font i Sagué.
El interés de Font i Sagué por la espeleología y la fotografía subterránea se potenció con la llegada a nuestro país, en 1896, del espeleólogo francés Edouard-Alfred Martel (1859-1938). En Mallorca Martel estudió las Covas del Drac. Martel se relacionó con el Archiduque Luis Salvador de Hausburgo (1847-1915), noble y científico austrohúngaro afincado en Mallocar e interesado por el dibujo y la fotografía científica.
El fotógrafo y excursionista barcelonés Josep Maria Có de Triola participó, desde 1907, en las excursiones espeleológicas organizadas por el Club Montanyench. El fotógrafo y geólogo Marià Faura i Sans también se dedicó a la espeleología. En uno de sus trabajos explica las dificultades de la técnica fotográfica y elogia la labor de Có de Triola:
“Fotografía.- El problema de la fotografía subterránea es de los más difíciles de resolver. La luz queda como embebida en las paredes de las cavernas, siendo el aire de estas un medio mal conductor de aquella, como antes se dijo, por estar éstas humedecidas y perderse muchos rayos luminosos. Se debe usar el magnesio como medio de iluminación, unas veces en cinta para grandes exposiciones de pequeños detalles; en otras va mejor la explosión rápida del magnesio en polvo, que sirve para tomar mayores dimensiones pero, para sacar fotografías de grandes salas y con buen detalle sirven en general unos cartuchos preparados como bengalas, que duran algunos segundos, según sus dimensiones, con éstos hemos tomados nosotros los mejores paisajes, distinguiéndose en ello el activo excursionista y diligente fotógrafo D. José M. Co de Triola, quien ha sacado extraordinario partido de la fotografía subterránea.
Se necesita muchísima práctica para obtener buenos clichés de las cavidades subterráneas de grandes dimensiones, teniendo en cuenta una porción de instrucciones del arte fotográfico relativas a la luz, distancia focal, máquina y principalmente, la naturaleza de las rocas que forman las paredes de las cuevas.” (FAURA, 1910, 586)
El primer concurso de fotografía científica del Club Muntanyenc
En 1933 el Club Muntanyenc barcelonés organizó el primer concurso de fotografía científica de Barcelona. Fueron miembros del jurado, el geólogo y sacerdote José Ramón Bataller, Ignasi de Segarra, director del Aquarium i Viviarium de Barcelona y el fotógrafo Josep Pons Guirbau especialista en fotografía de nubes y colaborador del Servei Meteorològic.
En las bases del concurso se recuerda la belleza de la fotografía científica. También se precisa que el objetivo del concurso es formar un archivo sobre Cataluña. Los principales motivos son; meteorología, geofísica, geología, zoología y botánica. Se pide información detallada sobre el lugar donde se tomó la fotografía. No se permiten ni el retoque, ni los virados. Las copias debían ser positivadas en papel bromuro.

Seguro que hay fotógrafos, investigadores e historiadores mucho mejores  que un servidor. Sin embargo, contacta conmigo si te interesa mi trabajo: Retrato social y familiar, books, test, fotografía callejera o street photography, redacción de textos sobre fotografía, entrevistas a fotógrafos, fotoentrenador personal, orientador sobre tesis y tesinas fotográficas, profesor de fotografía para torpes y cosas por el estilo.lmdaguerre@gmail.com     

lunes, 26 de abril de 2010

“La Exposición Internacional de Barcelona y la Fotografía

“La Exposición Internacional de Barcelona y la Fotografía”
“Es indudable que el gran certamen próximo a celebrarse de la Exposición Internacional de Barcelona abarcará todas las ramas de la ciencia y de las artes del saber humano. Por ello el Comité directivo de la Exposición, con clara visión de la importancia actual de la Fotografía, accedió gustoso al plan presentado por el Comité de grupo, formado por varios elementos representativos de entidades y comerciantes de Fotografía y Cinematografía, para construirse un pabellón destinado a tan importante arte, que se le dió el nombre de Palacio de Proyecciones.
Este Palacio ha sido construído bajo los planos y dirección según proyecto de los señores don Eusebio Bona y don Francisco Aznar.
Está situado en la gran Avenida central al lado del Palacio de Comunicaciones y Transportes, frente al Palacio de la Electricidad. Ocupa una superficie de 10,000 m2, y tiene una sola planta, distribuída en grandes salas de exposición y un gran salón para proyecciones y espectáculos, con cabina para proyección de películas.
En él estará representado todo cuanto se relaciona con la Fotografía y la Cinematografía en todas sus múltiples manifestaciones, así como también las artes gráficas derivadas de la misma.
La instalación de Fotografía contendrá todos los últimos adelantos en aparatos y cámaras, aparatos de proyección, óptica aplicada a la Fotografía y proyección, toda clase de utensilios y accesorios, material negativo y positivo, Sección de fotografía artística, industrial y profesional, fotografía documental, de esport, aplicaciones a la astronomía, meteorología, medicina, ciencias naturales, fotomicrografía, radiografía y todos los últimos experimentos científicos.
La Sección de artes gráficas contendrán todo lo relativo a la fototipia, fotolitografía y fototipografía.” (El Progreso Fotográfico, abril de 1929, nº106, 73-74)

Congresos de fotografía científica III

( 1935): “IV Congreso Internacional de Fotografía Científica y Aplicada, ”
“Del 7 al 13 de julio, los representantes más cualificados de la ciencia fotográfica del mundo entero se reunieron en el local de la Sociedad Francesa de Fotografía, y en diversas sesiones discutieron 83 memorias distintas.
La sesión de apertura fué presidida por M. Fabry, Presidente de la Sociedad, que dió la bienvenida a los congresistas y glosó la importancia de este Congreso, cuyos trabajos tendrán magníficas consecuencias para el desarrollo y perfeccionamiento de las industrias de la fotografía.
La parte técnica, dirigida y organizada por L. Clerc, se desarrolló magistralmente, y el resumen de los trabajos se publicará en breve. Dos grandes cuestiones se discutían: el asunto de los formatos substandard en cinematografía y la normalización de las sensibilidades de las emulsiones. En las dos las Comisiones respectivas se han encontrado con enormes dificultades, ya desde el punto de vista técnico, ya en el comercial. Así en la primera, que parece se resolverá a favor del 16 mm., cuando se procedió a discutir si la banda sonora tiene que colocarse en la parte derecha o izquierda de la cinta, se tropezó con dificultades, ya que los fabricantes europeos la colocan a un lado y los americanos en el otro (films no inversibles), debidas a los intereses puestos en juego.
Las visitas tuvieron lugar como es costumbre en estas reuniones, y así se visitaron la Escuela Técnica de Fotografía y Cinematografía en la cual M. Boespflug, que reemplazaba a L. Lumière, dió la bienvenida, los talleres de L’Illustration y la casa de la Ciudad. En el Palais d’Orsay, y en la tarde del mismo día 11, un banquete.” (El Progreso Fotográfico, septiembre-diciembre, 1935)

Congresos de fotografía científica II

(1935): “IX Congreso Internacional de Fotografía Científica y Aplicada. París del 7 al 13 de julio 1935, ”
“El IX Congreso Internacional de Fotografía Científica y Aplicada tendrá lugar en París del domingo 7 al sábado 13 de julio de 1935, en el local de la Societé Française de Photographie (51 rue Clichy, París IX).
Se compondrá de miembros protectores (mínimum: 1000 frs), miembros donantes (mínimun: 300 frs.), miembros activos (125 frs.) y miembros familiares (25 frs.) A excepción de estos últimos, todos los miembros del Congreso recibirán, antes de las sesiones, los textos o los resúmenes en diversas lenguas, de los raports y comunicaciones y más tarde el volumen de los comptes rendus.
Los textos de los raports y de las comunicaciones, sólo serán traducidos y distribuídos en el caso de que lleguen en poder del Secretario General del Congreso lo más tarde el 1 de Mayo de 1935, en doble ejemplar, uno de los cuales llevará cuantos documentos sean necesarios a la ilustración. La entrega de estos documentos a los miembros del Congreso solamente puede garantizarse a aquéllos cuya inscripción se haya hecho lo más tarde el 1 de junio de 1935.
El Congreso estará dividido en varias secciones a saber:
La Imagen latente.
Ib Capas sensibles: sus tratamientos.
Ic Sensitometría y fotometría fotográfica.
II Cinematografía, técnica general, films parlantes, normalización.
III Aplicaciones científicas y técnicas de la fotografía y de la cinematografía.
IV Historia de la fotografía; Documentación y Bibliografía; Enseñanza; Arte fotográfico.
Las discusiones tendrán lugar en las lenguas alemana, inglesa y francesa; los autores de las comunicaciones se ruega redacten, a ser posible, sus notas en una de las anteriores lenguas.
Se organizaran fiestas, visitas de fábricas y establecimientos científicos, excursiones banquetes, etc. Un Comité de Señoras organizará paseos y visitas para los miembros familiares durante las sesiones de trabajo.” (El Progreso Fotográfico, enero de 1935, 214)

Congresos de fotografía científica

(1933):“Els congresos Internacionals de Fotografia científica i aplicada,”
“L’any 1889 tingué lloc a París el Primer Congrès Internacional de Fotografia. Els següents es celebraren: en 1891 a Bruseles, en 1910 altra vegada a París, en 1905 a Lieja, en 1910 novament a Bruseles; això abans de la Guerra gran. El primer, després del gran conflicte europeu, es reuní a París en 1925, tres anys mes tard, en 1928, a Londres, i l’últim, en 1931, a Dresden (Alemanya). Del Congrès de l’any 1925, ença el cavall de batalla és por dir que consisteix en l’establiment d’unes normes internacionals referen a la sensitometria fotogràfica. Amb l’objecte d’estudiar aquest difícil problema, Alemanya, Anglaterra, Estats Units i França tenen nomenats uns comités nacionals. Després de llarga discussió durant tres congressos, ja s’ha arribat a un acord.”
(Art de la Llum. Any 1, Nº 2, Barcelona, julio, 1933, 17)

domingo, 25 de abril de 2010

Laboratorio de técnica policial

Josep López Sagredo, (1937): Comisaría General de orden público. Laboratorio de técnica policial

Josep López Sagredo i Bru publicó en 1937, en plena Guerra Civil, un manual de técnica policial, Comisaría General de orden público. Laboratorio de técnica policial. Sagredo era director del Laboratorio de Técnica Policial de Cataluña y Jefe del Negociado de Identificación. Su obra, nos permite conocer los usos policiales de la fotografía durante la Generalitat Republicana. El Laboratorio de Técnica Policial se creó en 1931 con la II República. Dependía de la Comisaría General de Orden Público. En 1931 Sagredo y los médicos José Calicó y Antonio Martín Granell organizaron el laboratorio de técnica policial en la Comissaria General d’Ordre Públic. En este centro existía una academia de Policía. Sagredo era también profesor de fotografía policial.
Entre 1934 y febrero de 1936 Sagredo fue expulsado y el servicio desvirtuado. Durante de la Guerra Civil hubo numerosos cambios en la Comisaria. Sagredo fue una de sus víctimas. En 1937 fue substituido por Edmond Pérez García un agente que hasta entonces prestaba sus servicios como auxiliar del laboratorio de fotografía.
Además de los servicios fotográficos de la comisaria, existían estudios fotográficos en el castillo de Montjuïc y en la cárcel Modelo. Tomaban tres fotografías, de perfil, frente y tres cuartos.
La Guerra Civil impidió que los proyectos de Sagredo se desarrollarán. La Guerra Civil fomentó, por otra parte, la utilización de la fotografía de identidad para salvoconductos, células de identidad, pasaportes y fichas policiales. Al final de este capítulo presentamos varios documentos que tratan de la fotografía de identidad en la II República y durante la Guerra Civil:
“Organización del laboratorio de Técnica Policial de Cataluña
1 Criminología y Química
En los casos de asesinato, estudiar la posición del cadáver, y examen del lugar del crimen, reconstrucción del acto delictivo. Dirigiendo siempre y en todo momento la labor del fotógrafo y del dactiloscopista in situ.
Esta sección, es la encargada de proveer a todas las jefaturas de Policía, de álbumes de fotografías macro y microscópicas, que sirven de estudio para los agentes de policía
2 Dactiloscopia
En el Laboratorio no se ficha con fotografía más que en un caso de urgencia, por ser extranjero indeseable que ha de ser expulsado sin pasar por la cárcel o a delincuentes habituales ya comprobados.
3 Fotografía
El personal de esta sección, verdaderos técnicos en fotografía, ejecutan cuantos trabajos fotográficos son requeridos por los distintos negociados y Brigadas de la Comisaría General de Orden Público.
A la vez realizan aquellos trabajos que son solicitados por organismos y entidades oficiales de Cataluña.
Han de acompañar al criminólogo formando parte de los equipos de urgencia en las inspecciones oculares, realizando aquellos trabajos fotográficos que se precise en las investigaciones y cotejos.
A su cargo se hallan los archivos de las distintas clases de negativos; forman los álbumes de delincuentes que se remiten a las Brigadas y a las Comisarías regionales de Cataluña y clasifican y archivan las positivas fotográficas que envían los Gabinetes de la región autónoma, el Gabinete Central de Madrid y los de la Delegación especial del Estado en Cataluña y Delegación de Euzkadi.
A ellos compete, también, mostrar a los perjudicados las fotografías de los álbumes y ficheros de delincuentes habituales, redactando el Acta en que hace constar el resultado.
a) Equipos de urgencia
Estos equipos se componen de dos dactiloscopistas y un fotógrafo, y prestan servicio permanente de ocho horas cada equipo.
En los casos de asesinato consumado, les acompaña el médico criminólogo, que tiene por misión, no sólo dirigir, en este caso, los trabajos del equipo, sino; también examinar minuciosamente el cadáver, investigando las causas de la muerte y tiempo transcurrido desde que se produjo ésta.
Están obligados a formar una conciencia en el público y en el resto de los funcionarios de policía sobre el modo de operar y el valor de una huella, por insignificante que ésta parezca en los primeros momentos.
Su norma de trabajo se basa en la rapidez, ya que el éxito de una investigación depende en gran parte de que los expertos del Laboratorio actúen en el lugar de la comisión de un delito, antes que los curiosos o el elemento oficial puedan por ignorancia, destruir las pruebas físicas dejadas por el delincuente o por su víctima.
Estos equipos disponen material fotográfico apropiado para las fotografía de huellas digitales; de maletas con un completo surtido de reveladores y otras acondicionadas para poder transportar en las mismas cuantos objetos sospechosos, sean precisos trasladar al Laboratorio para su estudio y análisis.
b) Equipos de correccionales
Abandonados los viejos moldes, del extinguido Gabinete de Identificación, y ya dentro del nuevo orden revolucionario de Cataluña, el derecho de ciudadano honrado, del supuesto delincuente se le respeta hasta el momento en que el juez o los tribunales competentes prueban su delincuencia.
El individuo no es fichado nunca por meras sospechas de delincuencia.
A estos efectos, se han organizado, por el Laboratorio de Técnica Policial, distintos equipos compuestos de dos dactiloscopistas, un fotógrafo y un auxiliar, los que tienen por misión asistir todos los días, en las horas de la mañana a los correccionales de Barcelona donde el Laboratorio ha instalado galerías fotográficas y gabinetes dactiloscópicos, a fin de obtener la ficha y fotografía de los ingresados en dichos establecimientos por orden de las autoridades judiciales.” (LÓPEZ SAGREDO, 1937, Comisaría General de orden público Laboratorio de técnica policial)

Antropometría

Tefesforo de Aranzadi, (1903): Antropometría

El antropólogo vasco Telesforo de Aranzadi (1860-1945) fue profesor de la Universidad de Barcelona, miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y colaborador del Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. En el siguiente texto demuestra la influencia del bertillonaje en su manual de antropometría:

“La fotografía se obtiene con reducción a 1/7 del tamaño natural, una del perfil derecho de 6 x 8 y otra de frente de 6 x 9 (la placa del negativo será de 9 x 12), y se colocan aquélla a la izquierda y la de frente á la derecha, en la misma tarjeta. La iluminación ha de ser de arriba á la derecha del fotógrafo; la silla estará á la distancia invariable necesaria para la reducción a 1/7; se enfoncará el objetivo al ángulo externo del ojo derecho y se utilizará un espejo colocado á 1 metro 20 cm de altura, para despertar la curiosidad del retratado y conseguir que involuntariamente tome la postura de cabeza conveniente: además se tendrá cuidado de que la oreja derecha no esté oculta por el pelo.
La fotografía de frente sirve principalmente para el reconocimiento por el vulgo, y la de perfil, sobre todo la oreja, para la identificación por el experto.
Además, utiliza Bertillón un retrato de memoria, para conseguir el cual se sirve una tarjeta con una fotografía más pequeña, señas personales y datos antropométricos, y las impresiones de los cuatro primeros dedos de la mano derecha (manchados con la tinta de un rodillo; tarjeta que se puede doblar y guardar en el bolsillo.” (DE ARANZADI, 1903, Antropometría, 25-26)

Cartilla Antropométrica

Valentín Sánchez de Toledo, (1895): Cartilla Antropométrica. Escrita exclusivamente para el personal del cuerpo de orden público

El Gabinete Antropométrico del Gobierno Civil de Barcelona se inauguró en Barcelona el 25 de junio de 1895, su primer director fue Joaquin Pujol Camps. En un principio fueron seguidores del bertillonaje: “Las observaciones antropométricas se efectuarán siempre con arreglo al método de Bertillon.” Hemos seleccionado los artículos que tratan de las obligaciones de los fotógrafos:
“Capitulo II
Personal del Servicio Antropométrico
“Artículo 9
El personal del Servicio Antropométrica se compondrá de un Director facultativo, un secretario, dos fotógrafos y un ordenanza.
De los fotógrafos
Art. 14. Son los encargados de ejecutar las operaciones de fotografía inherentes al Servicio Antropométrico y es su deber:
1º Hacer los clichés de los detenidos según el método que aconseja Bertillon, cuidando de marcarlos con el número de orden correspondiente.
2º Cuidar de la conservación de los clichés.
3º Determinar las positivas en el papel que le indique el Director, incluso calibarlos y pegarlos en sus respectivas fichas.
4º Obtener las positivas transparentes, reproducciones y ampliaciones que exige el Servicio.
5º Inutilizar las positivas que por defectuosos dejare de hacer entrega.
6º Tener listas dentro de las primeras 48 horas de tiempo hábil tres pruebas de cada nuevo cliché.
7º Llevar un libro de registro de los fotografiados en el que consten el número de orden del cliché, el nombre del detenido y la fecha en que se verifica la fotografía.
8º Presentar al Director un estado mensual en el que se haga constar el material químico pedido, el que se ha consumido durante el mes y el remanente aplicable al próximo.
Art. 15. Queda absolutamente prohibido emprender y ejecutar trabajos extraños a la galería sin la debida autorización del Director del Servicio.
Art. 23. Sólo podrán facilitarse fotografías y fichas de señalamiento a las autoridades gubernativas, á los encargados de la persecución de criminales y á las autoridades judiciales, cuando los reclamen para mejor desempeño de su misión.” (SÁNCHEZ DE TOLEDO, 1895, 6-10)
“Señas particulares y cicatrices
128. Así pues, nos limitaremos á indicar algunas generalidades de este estudio, diciendo desde luego que las señas particulares las constituyen las manchas de la piel, los lunares, las verrugas, vicios de configuración, pérdidas de órganos, desarrollo excesivo ó nulo del vello, etc.: y las cicatrices se distinguen por la causa que las ha producido, por su extensión y dirección. Unas y otras se trasladan á la ficha siguiendo este orden:
I. Las correspondientes al brazo izquierdo.
II. Las del brazo derecho.
III. Cara y cuello.
IV. Pecho y vientre.
V. Cara posterior del cuerpo (cogote, espalda y lomo).
VI. Las que se hallen en otras partes del cuerpo.” (53)
FICHAS Y HOJAS DE AVERIGUACIÓN
“Sin pretender otra cosa que reunir en breve espacio los datos que poseen las fichas de señalamiento, se han creado otras llamadas de filiación destinadas á llenar los álbumes que tiene la policía, y consisten en una cartulina de nueve y medio por trece y medio centímetros, la cual lleva en su cara anterior la fotografía de frente y perfil del detenido, nombre, edad, naturaleza, profesión, motivo de la detención y fecha del señalamiento” (SÁNCHEZ DE TOLEDO, 1895, 55)

Las prostitutas y la fotografía de identidad V

(1908): La Vitalicia. Centro de seguros sobre enfermedades. Servicio Especial Sanitario

A continuación transcribimos un documento datado en torno a 1908, y destinado a controlar la salud de las prostitutas. El texto, sin datos personales, y sin fotografía, dice lo siguiente:

“Registro Sanitario
correspondiente al año 190... de la asegurada de... clase, Doña........ de...... años de edad, de estado... profesión... natural de... provincia de...domiciliada en... calle... número... piso... puerta... que tiene las siguientes
SEÑAS PERSONALES: Estatura....metro, ojos... pelo... nariz... boca, cara, color
SEÑAS PARTICULARES
Registrada número
Póliza de seguro número
A LAS MANCEBAS
Por el presente Registro Sanitario se manifiesta a toda asegurada en el Centro de Seguros sobre enfermedades "La Vitalicia", correspondiente a la clase 2, Y bajo condición expresa de haber ingresado al mismo en concepto de manceba, se le concede el derecho al reconocimiento facultativo semanal y gratuito, así como todo lo conducente poner en vigor la práctica legal de lo determinado en la Ley de 1 de marzo de 1908, sobre Higiene además de los restantes beneficios inherentes al seguro que determina el Reglamento de "La Vitalicia".
El Director,

Del reconocimiento verificado hoy día de la fecha a la asegurada Doña .............................................. resulta estar...
Barcelona... de ... de ...19...

El médico inspector El Director

Cambios de domicilio de la asegurada meretriz
Al final hay un texto que explica la nueva reglamentación de 1908. La cartilla continúa teniendo una fotografía de la prostituta:
Artículo 2, Las mujeres que por su completa voluntad quieran entregarse a la Prostitución, ya sea como pupilas en casas toleradas, bien acudiendo a casas de citas o bien libremente, habrán de solicitar por si mismas y en debida forma, su inscripción en un registro especial que se lleva en el Gobierno civil por la Inspección provincial de Sanidad en las capitales; y en las poblaciones que no tengan dicho carácter se lleva en la Alcaldía por la Inspección municipal de sanidad, acreditando, en este acto, dichas mujeres su personalidad, naturaleza, edad, estado, oficio, causas que la impulsan prostituirse, etc., entregando a la vez su fotografía para unirla a la cartilla que le será dada.” (ARDIACA, Grabados, 137 Var, sp, Barcelona, circa 1908)

Las prostitutas y la fotografía de identidad IV

1889): Reglamento para el Servicio de Higiene Especial y Vigilancia de la Prostitución:
“Art.1. Se crea bajo la dependencia del Excmo Ayuntamiento de Barcelona un cuerpo encargado de los servicios sanitarios y vigilancia de la prostitución. Este cuerpo se compondrá de dos secciones, una de servicios médicos y otra auxiliar de inspección y vigilancia.
Art. 14. En cada inscripción u hoja histórica irá adherida el retrato de la interesada.
Art. 16. En el momento de inscribirse recibirán las interesadas una cartilla, en que se anotarán las circunstancias individuales más características y a la cual irá unida la fotografía de cada una de ellas. En dicha cartilla anotará el médico los reconocimientos verificados, el estado de salud y las observaciones que estimase debe hacer constar.
Art. 20. En toda mancebía y domicilio particular de las meretrices se mandará colocar en sitio bien visible, un cuadro sujeto con un candado, en el que se fijará una aviso en grandes caracteres, que dirá. 'La única garantía del estado de sanidad de las meretrices, demostrado por el reconocimiento facultativo, consiste en la exhibición de la Cartilla con el retrato de la interesada en la que se hace constar la fecha del último reconocimiento, en consecuencia toda mujer privada de este documento es sospechosa de adolecer de mal contagioso'.
Art. 33. La dueña de mancebía ó meretriz que contraviniendo a lo dispuesto en este Reglamento tuviese en su casa algún hombre ú hombres para dedicarse a la pederastia, pagará la multa de 50 pesetas, se le ordenará el cierre de la casa y se la entregará al tribunal competente.” (ANÓNIMO, 1889, Reglamento para el Servicio de Higiene Especial y Vigilancia de la Prostitución, Barcelona)

Las prostitutas y la fotografía de identidad III

Juan Antonio CORCUERA, (1870): Reglamento de Higiene Especial

“Art. 25. Las cartillas sanitarias estarán impresas, contendrán el nombre y la fotografía de la interesada, noticia de los reconocimientos sanitarios y su fecha (...)
Art. 28. Las prostitutas serán visitadas dos veces por semana.
Art. 68. En toda casa de prostitución habrá un aviso al público, en sitio visible, haciendo saber:
Que toda mujer pública debe estar provista de cartilla sanitaria, la cual se recoge a las enfermas.
Que la cartilla espresa el día del reconocimiento, su resultado y contiene la fotografía de la interesada.” (CORCUERA, 1870, Reglamento de Higiene Especial, Barcelona, 7 de mayo de 1870)

Las prostitutas y la fotografía de identidad II

Romualdo MÉNDEZ DE SAN JULIÁN, (1867): Reglamento para la vigilancia y servicio sanitario de las prostitutas
“Ha llamado sensiblemente la atención de este Gobierno de Provincia, el estado del repugnante vicio de la prostitución en esta Capital, y con el objeto de disminuir en cuanto sea posible las lamentables consecuencias que produce á la salud pública, he acordado rijan las disposiciones siguientes:
(…)
Art. 20. Todos los libros, registros, espedientes y documentos referentes a la prostitución, son de naturaleza reservada y no podrán exhibirse sin orden escrita del sr. Gobernador.
Art. 38. Las prostitutas después de inscritas, serán reconocidas por los médicos higienistas, y se les entregará la cartilla sanitaria. Las Cartillas sanitarias estarán impresas, contendrán el nombre y fotografía de la interesada, noticia de los reconocimientos sanitarios y su fecha. Al efecto constarán del número de renglones y claros necesarios para que el facultativo anote en ellas, el resultado de cada visita.
Art. 45. Las Cartillas de las prostitutas que pasan al Hospital quedarán depositadas en la Inspección Especial, para serles entregadas a la salida del Santo Asilo.
Art. 54. En toda casa de prostitución habrá un aviso al público, en sitio visible, haciendo saber:
Que toda muger pública debe estar provista de Cartilla sanitaria, la cual se recoge a las enfermas.
Que la casa donde haya prostitutas sin Cartilla incurre en penalidad, é igualmente las prostitutas.
Que la Cartilla expresa el día del reconocimiento, su resultado, y contiene la fotografía de la interesada. (Pág 15)
Barcelona 4 de noviembre de 1867
el Gobernador, Romualdo Méndez de San Julián.”
(MÉNDEZ DE SAN JULIAN, 1867, Reglamento para la vigilancia y servicio sanitario de las prostitutas Barcelona, Establecimiento tipográfico de Miguel González y Sugrañes)

Las prostitutas y la fotografía de identidad

La fotografía de identidad aplicada a la vigilancia de la prostitución femenina

Las autoridades barcelonesas fueron pioneras, en 1867, en la utilización de la fotografía para intentar controlar la salud de las numerosas prostitutas de la ciudad. Este escabroso asunto lo abordaremos con rigor y con respeto, pero sin pudor.
La obra del doctor Prudencio Sereñana (1881) La prostitución en la ciudad de Barcelona comenta reiteradamente la utilización de retratos fotográficos en los carnets de las meretrices adscritas al servicio de vigilancia de la prostitución. Gracias a este libro iniciamos la búsqueda documental que analizamos a continuación.
Los primeros retratos fotográficos de prostitutas
En 1853 la policía de Birmingham ejecutó daguerrotipos de ladrones y de prostitutas. Esta es la referencia fotográfica más antigua sobre la utilización de la fotografía en la vigilancia de la prostitución. Según Ando Gilardi algunos fotógrafos vinculados con la policía tomaban fotografías de los órganos sexuales de las prostitutas para los tratados de ginecología. Estos fotógrafos también fotografiaban encuadres y posturas de contenido sexual explícito. De esta forma, la fotografía pornográfica nace en las comisarias de policía. Se establece una paradoja en la que los perseguidores de imágenes pornográficas son, al mismo tiempo, sus autores o promotores:
“Temiamo di dover scrivere che nell’Ottocento due erano le fonti della pornografia ottica: le case di tolleranza e i laboratori fotografici della polizia e criminales in genere. Le prostitute si usavano, volenti o nolenti, per le prese di particolari degli genitali, da riprodursi nei tratati di medicina.” (GILARDI, 1978, 32)
“La Schedatura fotográfica delle prostitute -per esempio- è un’infamia, specialmente quando le segnaletiche sono pubbicate sulla stampa di informazione, la qual cosa in Italia avviene regolarmente. Ma lasciamo perdere le miserie di una ‘libertà’ che si traduce nello sfrutamento della vita privata, nell’offesa alla dignità individuales. Veniamo ai ‘classici’: cioè all’album-fotografico-inventario minuzioso delle prostitute cinesi di Sangai, svolto al principio del secolo per iniziativa di un diplomatico italiano in Cina, una specie di consulente scientifico d’ambasciata. Prostitute di varia età, ragazzine immature o donne ‘fatte’ como si dice, posano reggendo il propio numero, con un gesto infinitamente patetico. Vennero fotografati anche i ‘ganimedi’, cioè i ragazzini prostituti agli omosesuali.
Gli inventari delle puttane sono ufficialmente un capitolo di quella Vogue’s gallery di cui abbiamo parlato; ma non sempre separato. Vogliamo dire che molte volte puttane e femministe, ladre e socialiste, avvelenatrici e levatrici che praticarono l’aborto sono demoraticamente assemblante. Riproduciamo una rarità: la pagina della vogue’s della città di New York, intorno al 1870, dove si vede un abortionist. E firmata dal protofotografo Samuel G. Szabo.
La Criminalizzazione della prostituta, cosí ingiusta, cosi infame perché infierisce in nome di sordidi ‘princípi morali’, e per sfogare represse libidini, contro le vittime già tanto duramente colpite dalla società medesima che la ‘marchia’ fotograficamente, è stata anche, lo abbiamo scritto, un pretesto per la fabbricazione dell’immagine pornografica che avveniva presso le centrali medesime della polizia. Ancor oggi questo accade regolarmente in paesi africani, del ‘terzo mondo’, per esempio, in Marroco…Quella che segue, in questo raggruappamento di illustrazioni, è un’applicazione del modello segnalectico a una puttana del Brasile, fin-de-siècle: invece che di fronte e profilo fotografata vestita e nuda.” (GILARDI, 1978, 172)
La afirmación de Gilardi viene a ser corroborada por Joan Bada (1990, 417): “(…) la policia habitual i els facultatius especialistes d’higiene són els encarregats de controlar en tot la vida de les prostitutes.”
Sereñana nos aporta datos que confirman la hipótesis de Gilardi:
“Respecto á la decencia pública, las prostitutas conservan generalmente instintos de pudor, por más que algunas se hallan tan pervertidas, que solo por la fuerza obedecen las leyes del decoro. Con el médico que practica los reconocimientos se muestran muy recatadas, pues á pesar de que el acto no suele haber más que el ama y muchas veces tan solo el profesor, ántes de presentarse se calzan las medias y se tapan los pechos, que solo descubren por mandato de aquel, cuando conviene practicar un escrupuloso registro.
Parece extraño que las prostitutas sean más recatadas con su propio sexo que con los hombres. Sobre todo al lado de la mujer honesta, procura ser la ramera ser pudorosa en el vestir. El registro médico no les gusta sea presenciado por sus compañeras, pero no ponen obstáculo alguno en enseñar sus partes sexuales ante uno ó más médicos, practicantes ú ordenanzas que acompañen al profesor higienista.” (SEREÑANA, 1881, 167-68)
La Guía oficial del Gobierno Civil de Barcelona (1909) nos informa de la existencia de un gabinete de reconocimiento de prostitutas en el mismo edificio donde los alumnos de la Escuela de policía estudiaban, y hacían prácticas de fotografía:
“Sección de Higiene de la prostitución.
Instalada también en los bajos del Gobierno civil, se halla bajo la dependencia y dirección del Inspector provincial. Tiene esta Sección un Gabinete recientemente montado, con todo lo necesario para reconocimientos urgentes, y cuenta, además, con otro local, cedido por el Excmo. Ayuntamiento en la calle de Robador, para los reconocimientos ordinarios.” (Guía oficial del Gobierno Civil de Barcelona, 1909, 85)
El Reglamento de la Higiene de la Prostitución. Comisión permanente de la Junta Provincial de Sanidad. (1907, 21) explica la existencia de un funcionario dedicado a la identificación fotográfica y antropométrica. La revisión antropométrica obligaba a una semidesnudez.

Fotografías obscenas
Intentar trazar la línea divisoria entre una fotografía de desnudo artística, obscena, erótica o pornográfica, es entrar en un terreno muy resbaladizo. No tengo intención de polemizar. Sin embargo, quisiera señalar la polisemia de estos conceptos según el marco geográfico, el período histórico y la mentalidad de la gente. Muchos desnudos se tomaron con la excusa de ser comercializados como modelos para artistas. Existen documentadas imágenes de contenido sexual mucho más explícito. La obra de M. Koetzle, (1994) 1000 Nudes Uwe Scheid collection, recoge docenas de actos sexuales. La exposición Registres (Barcelona, 1990) presentaba fotografías de Antoni Esplugas realizadas hacia 1885:
“ (…) de nus femenis que no fan servir cap d’aquest subterfugis. De caire fonamentalment eròtic, no persegueixen tant una intencionalitat artística com provocativa, malgrat que, en aquest casos, sempre hi ha la dualitat entre la intenció de l’autor i l’ús o punt de vista del receptor.” (FARIÑAS, GIL, 1990, 9)
A finales del XIX y a principios del XX la modelo para esta clase de imágenes solía a ser una mujer joven entrada en carnes, y que posaba más o menos desvestida. La mayoría de estas fotografías han acabado destruidas por oscuros censores, o por los familiares, tras la muerte del fotógrafo, o del coleccionista.
La mayoría de las primeras modelos fotográficas de desnudos y de fotografías obscenas se dedicaban a la prostitución. Solían ser prostitutas de origen francés. Normalmente parisinas o residentes en París. Algunas prostitutas comerciaban con sus propias fotografías. Los retratos y las imágenes relativamente recatadas eran mucho más económicos que las fotografías más atrevidas. Algunas de estas modelos vivían en Barcelona. Los autores de las fotografías eran conocidos fotógrafos profesionales y aficionados. Sobre este asunto remito al lector a la obra de Xavier Domingo (1988), El desnudo seductor, y al catálogo de la exposición, Registres (1990).
Roman Gubern en su obra La mirada opulenta (1987) realiza agudas reflexiones sobre la relación entre las prostitutas y la fotografía:
“Para esta nueva ética la fotografía resultó también perfectamente funcional, y muchos años antes de que se utilizara masivamente esta técnica en la publicidad comercial de sus productos, algunas modelos fotográficas del siglo XIX y de principios del actual, que eran prostitutas, se sirvieron de tales fotos como elementos de reclamo profesional. En este punto, las mercenarias del amor constituyeron una auténtica vanguardia del negocio publicitario basado en la fotografía, que se expandirá en una espiral multimillonaria en la sociedad capitalista.” (GUBERN, 1987, 146)
“El desnudo fotográfico de la misma época y a pesar de no haber conquistado todavía la reproducción cromática que incrementa su carácter autentificador, resultaba todavía más ofensivamente realista, entre otras razones porque certificaba sin género de dudas que una mujer real se había despojado de sus ropas ante la cámara y su fotógrafo. La paradoja moral se produjo cuando estas prohibiciones y anatemas, al investir a la representación del desnudo de pecaminosidad o de indignidad, le empujaron hacía su circulación en circuitos clandestinos, favoreciendo con ello el desarrollo y cultivo de la pornografía como negocio, pornografía que precisamente se intentaba reprimir.” (GUBERN, 1987, 153)
Casto Escópico (1996) En Sólo para adultos. Historia del cine X relaciona las fotografías obscenas con la prostitución:
“En la segunda mitad del siglo XIX, se constituyó un importante mercado de fotografías pornográficas en Europa que intentó ser desarticulado sin éxito por las autoridades policiales de diversos países. En 1874, la policía londinense confiscó más de 130.000 fotografías de carácter pornográfico en el estudio del fotógrafo Henry Hayler. La amplia difusión de este tipo de materiales obligó a los gobiernos europeos a dictar las primeras leyes contra la producción de imágenes de desnudo que no tuviesen finalidad científica o artística. Los esfuerzos por perseguir la propagación de fotografías licenciosas no tuvieron demasiado éxito. Los progresos técnicos de la fotografía y de las artes gráficas posibilitaron que el negocio creciese de forma espectacular al reducirse los precios de producción y aumentarse la tirada. A finales del XIX, Alemania producía más de 88 millones de postales eróticas, mientras que en Francia la fabricación de estas imágenes ocupaba a más de 30.000 personas. El floreciente negocio de las postales eróticas entró en decadencia a principios de siglo con la aparición de nuevos medios de difusión de la imagen como los periódicos ilustrados y el cinematógrafo.
En la fotografía pornográfica de finales del siglo pasado ya aparecen ilustradas todas las variantes y desviaciones sexuales que conformaran después el repertorio del cine porno. Durante la era victoriana, Inglaterra fue el máximo productor de material fotográfico de temática sadomasoquista. Las postales sobre castigos corporales, la denominada disciplina inglesa, se exportaban de forma clandestina tanto a Europa como a Estados Unidos.
Las modelos utilizadas en las fotografías eróticas solían ser prostitutas. Las primeras películas pornográficas que se rodaron en Europa, a principios de siglo, también recurrieron a los servicios de las profesionales del amor. Como señala Roman Gubern, ‘el cine pornográfico no fue en sus orígenes, en realidad, más que un eslabón perfeccionado de la fotografía licenciosa.’” (ESCÓPICO, 1996, 17-19)
La pornografía preocupaba a las mentes bienpensantes, e incluso fue el caballo de batalla de la Liga Contra la Pública Inmoralidad de Barcelona. En su Memoria de 1920 el secretario José M. Pareja comenta:
“El campo principal de la acción de la Liga contra la Inmoralidad ha sido la lucha contra las publicaciones pornográficas.” (PAREJA, 1920, 7)
En 1928 la Liga Contra la Pública Inmoralidad continuaba vigilando por las buenas costumbres:
“En el primer semestre de 1925, la Liga continuó repartiendo su vigilancia entre los kioscos, cines y casas de mala vida, como focos de inmoralidad pública, los más copiosos en esta capital.” (VELASCO, 1928, 8-9)
“Esta actuación pública no ha sido en modo alguno obstáculo para que la LIGA siguiese en sus tareas casi ordinarias y constantes: la inmoralidad en la calle y en los espectáculos. Las denuncias de kioskos han sido frecuentes; así como han sido denunciados también, varias veces, los aparatos automáticos de vistas en fotografía, instalados en lugares públicos (…).” (VELASCO, 1928, 19)
Josep Blanc (1856-1923) era un médico vinculado a círculos católicos. Demostró una profunda preocupación por la pornografía. En 1921 redactó unas normes per a la censura de les películes cinematográfiques com a mida de protecció de la infancia. Varios años antes, en 1908, había publicado La sífilis plaga social, donde refiere:
“Ni en París hemos visto tanta abundancia de exhibiciones desvergonzadas como en los kioscos de Barcelona. Las tarjetas postales en serie cinematográfica exponiendo en todos sus detalles y con crudeza revoltante, v. g. el modo de preparar y conseguir una seducción, ó la primera noche de bodas, ó los preparativos de un baño, ó que se yo cuantas inmundas procacidades por el estilo; la revista que no tiene otro objeto que presentar desnudos de mujer, nada de 'académicos' por cierto, procedentes de clichés fotográficos, o barrenar el fundamento de la familia, haciendo escarnio del matrimonio.” (BLANC, 1908, 16-17)
Fotografía y prostitución en Barcelona
En la mayor parte de la bibliografía consultada se insiste en la necesidad de reglamentar la prostitución. La II República abolió esta reglamentación en 1935. Aunque el régimen del general Franco la volvió a legislar en 1941, para anularla definitivamente en 1956:
“La mayoría de nuestros antepasados consideraban a la prostitución como un mal necesario que había que controlar. Esta idea contrastaba con el sentir de otros países europeos que acabaron aceptando los criterios de la Federación Abolicionista Internacional, que intentaba combatir la trata de blancas.” (TOLIVAR, 1989, 375)
A finales del siglo XIX y a principios del XIX existía una moral sexual tolerante con la prostitución femenina. Esta moralidad era, sin embargo, muy represiva hacia la homosexualidad, la masturbación y la prostitución masculina:
“La dueña de mancebía o meretriz que contraviniendo a lo dispuesto en este reglamento tuviese en su casa algún hombre ú hombres para dedicarse a la pederastia, pagará la multa de 50 pesetas, se le ordenará el cierre de la casa y se le entregará al tribunal competente.” (Reglamento para el Servicio de Higiene Espacial y Vigilancia de la Prostitución, 1889, Art. 33)
Otras prácticas sexuales eran también ferozmente perseguidas. La mayoría de los textos condenan el coito anal y el sexo oral. Sereñana informa que la felación era practicada, sobre todo, por las prostitutas francesas:
“Las felatrices, sobre todo, están á la órden del dia. Increible parece que á tal grado de abyección llegue la meretriz para proporcionarse una miserable moneda. De ahí que en las estadísticas de venéreos figure un excesivo número de chancros en la boca. El coito por esta región no dudamos en afirmar procede de la prostitución francesa, ya que las primeras felatrices en España procedian de Francia, y aun hoy dia, si bien se ha generalizado este asqueroso proceder entre las prostitutas españolas, son en mayor número francesas las que lo ejecutan.” (SEREÑANA, 1881, 180)
La vigilancia de la prostitución fue una atribución de los gobiernos civiles hasta que en 1889 pasó a los ayuntamientos:
“Por decreto del Ministro de la Gobernación señor Ruiz y Capdepón, en 4 de enero de 1889 todo el servicio de Higiene y Mancebía pasó de los gobiernos civiles a los ayuntamientos.” (RODRÍGUEZ, 1910, 287)
Una Real Orden de 6 de diciembre de 1892 encomienda de nuevo a los gobiernos civiles el Servicio de Higiene en las casas de lenocinio. Una Real Orden del 28 de septiembre de 1910 volvía a reglamentar el Servicio de Higiene de la Prostitución. Se creaban juntas provinciales y municipales de sanidad; su presidente era el Gobernador Civil.
El Cuerpo Médico Especial de Higiene de Barcelona estaba encargado de examinar, entre una y dos veces por semana, a las prostitutas controladas. Las prostitutas clandestinas no tenían ningún tipo de inspección. Según Prudencio Sereñana (1881, 148) en 1881 había 1022 prostitutas inscritas, pero la cifra real era mucho más elevada, posiblemente de unas 12.000. El doctor Ronquillo da para 1884, la cifra de 600 prostitutas inscritas (RONQUILLO, 1884). En 1912 había 10.000 prostitutas legales en Barcelona, “de les quals el 70% eren menors d’edat i el 95% procedien de la classe obrera.”
Cartillas de prostitutas con fotografías de identidad
No hemos podido encontrar cartillas para la vigilancia de la prostitución femenina con retratos pegados. Sin embargo, repasando diferentes reglamentos del Gobierno civil y del Ayuntamiento de Barcelona, localizamos diversas normativas, un tanto repetitivas y en ocasiones calcadas, sobre la obligación de incluir fotografías en los carnets.
En 1867 tenemos documentado un texto, firmado el Gobernador Civil de Barcelona Romualdo Méndez de San Julián, que ordena enganchar una fotografía en la cartilla de las prostitutas controladas:
“Las prostitutas después de inscritas serán reconocidas por los médicos higienistas, y se les entregará la cartilla sanitaria. Las cartillas sanitarias estarán impresas, contendrán el nombre y la fotografía de la interesada, noticia de los reconocimientos sanitarios y su fecha. Al efecto constarán del número de renglones necesario para que el facultativo anote en ellas, el resultado de cada visita.” (MÉNDEZ, 1867, 12)
En 1870 el Gobernador Civil, Juan Antonio Corcuera, edita una nueva normativa de la que destacaríamos lo siguiente:
“Art. 68; En toda casa de prostitución habrá un aviso al público, en sitio visible, haciendo saber:
Que toda mujer pública debe estar provista de cartilla sanitaria, la cual se recoge a las enfermas.
Que la cartilla expresa el día del reconocimiento, su resultado y contiene la fotografía de la interesada.” (CORCUERA, 1870, Art. 68)
En 1880 en el Hospital de la Santa Cruz había destinadas 55 camas para las mujeres afectas de enfermedades de transmisión sexual. Estaba terminantemente prohibido el acceso a los estudiantes de la Facultad de Medicina. Entre 1880 y 1881 pasaron por estas salas: 432 mujeres y 759 hombres, la mayoría de ellos solteros. (SEREÑANA, 1881, 196-98)
Hacia 1874 en el Reglamento de Higiene Especial, firmado por el Gobernador Civil, Alejo Cañas, se mantenía la obligación de pegar una fotografía en la cartilla de la prostituta. Este era el reglamento vigente en el momento de publicar su libro el doctor Sereñana:
“Art. 25: Las cartillas sanitarias estarán impresas, contendrán el nombre y fotografía de la interesada, noticia de los reconocimientos sanitarios y su fecha (…).” (SEREÑANA, 1881, 107)
“Art. 72: En toda casa de prostitución habrá un aviso al público, en sitio visible, haciendo saber:
Que toda mujer pública debe estar provista de Cartilla Sanitaria, la cual se recoge á las enfermas.
Que la Cartilla expresa el dia del reconocimiento, su resultado y contiene la fotografía de la interesada.” (SEREÑANA, 1881, 117-118)
Sin embargo, según refiere el doctor Prudencio Sereñana, los retratos de prostitutas aquejadas de enfermedades de transmisión sexual se pegaban en las cartillas de las prostitutas sanas:
“Casa de tolerancia hemos visto cuyas mujeres se hallaban todas con la nota de enferma en la cartilla, y no obstante, tenian relación sexual con el primero que se presenta. Más aún: la cartilla del ama, con nota de sana, servia para el concurrente que, en uso de su derecho, deseaba enterarse del estado sanitario de la prostituta, sin que la sirviera de garantía el retrato pegado a la cartilla para identificar la persona, el retrato se pega y se despega tantas veces como sea necesario.” (SEREÑANA, 1881, 151)
Al final de su libro Sereñana redacta un Proyecto de reglamento para la higiene especial de Barcelona, sobre asuntos fotográficos propone lo siguiente:
“Art. 13. Toda Prostituta al entregarse á un hombre, se hallará obligada á ponerle de manifiesto, antes, la expresada Cartilla, en cuya cubierta se fijará el retrato de la interesada.
Art.14. Cada vez que renueve la cartilla, la interesada deberá retratarse de nuevo y fijar en la nueva cartilla un retrato de los obtenidos recientemente.
Art. 19. Las amas de prostitución fijarán dentro de sus casas, en sitio visible, los retratos de las huéspedas, poniendo invertidos, los de las que se encuentren enfermas.” (SEREÑANA, 1881, 234)
En 1885 se publicó en Almería un Reglamento de la Sección Especial Salubridad Pública que menciona la obligación de la prostituta de presentar dos fotografías, una para la cartilla y otra para un álbum:
“Art. 13. Será obligación de toda mujer pública proporcionar dos retratos suyos en busto, uno que se pondrá en la primera hoja de la cartilla para evitar los cambios de está entre las prostitutas, y otro que obrará en el albúm que existe en esta sección.” (ZAVALA, 1891, 76)
La fotografía continuó incluyéndose en el carnet de las prostitutas, incluso en la Generalitat Republicana:
“Sentat doncs la necessitat i el principi del control sanitari, ordenarem la confecció d'un carnet, on no consti cap nom ni cap data, prescindir de tota inscripció i registre i tan sols un retrat de la interesada que la identifiqui i la privi de deixar-lo amb altres persones.” (PEYRI, 1935, 48)

Seguro que hay fotógrafos, investigadores e historiadores mucho mejores  que un servidor. Sin embargo, contacta conmigo si te interesa mi trabajo: Retrato social y familiar, books, test, redacción de textos sobre fotografía. fotoentrenador personal, orientador sobre tesis y tesinas fotográficas y cosas por el estilo.lmdaguerre@gmail.com 

sábado, 24 de abril de 2010

La fotografía psiquiátrica en la Barcelona del siglo XIX

Ahora vamos a estudiar los usos de la fotografía psiquiátrica y de la fotografía policial en Barcelona. También dedicaremos un apartado a la utilización de la fotografía en la vigilancia de la prostitución. En general encontramos ejemplos similares fuera de España. La naturaleza reservada y en ocasiones escabrosa de estos asuntos, hace que las fotografías escaseen. Sin embargo, los documentos escritos que ponemos a disposición del lector, son de un gran valor histórico y sociológico. A continuación exponemos nuestra investigación sobre diversos aspectos de la utilización de la fotografía por médicos, juristas y policías en la ciudad de Barcelona (1867-1936).
El Dr Tomas Dolsa y el Instituto Frenopático de las Corts
Las primeras aplicaciones de la fotografía médica se realizan, de una manera sistemática, a partir de 1848. Las enfermedades psiquiátricas y neurológicas fueron el tema principal de los primeros proyectos de fotografía médica. La mayoría de los modelos de estas fotografías son mujeres que están alojadas en hospitales psiquiátricos públicos. A mediados del siglo XIX permanecer internado en un hospital público era sinónimo de pobreza y en muchos casos de muerte inminente.
La mejora de la condición de la mujer no fue paralela al proceso de libertades socio-políticas desarrollado en el siglo XIX. Tan sólo los varones pertenecientes a las clases dominantes estaban en condiciones de disfrutar plenamente del cambio social. En la mayoría de los proyectos fotográficos tratados a continuación observamos un claro contenido clasista y sexista. El supuesto uso científico de la fotografía se transforma en una descarada manipulación para "demostrar" la predisposición de determinados colectivos a realizar cierto modelo de comportamiento.
Para comprender el desarrollo de la fotografía en neuropsiquiatría debemos considerar la existencia, a mediados del siglo XIX, de una auténtica obsesión en reflejar el rostro humano por medio de la fotografía. Este interés respondía a criterios sociológicos, económicos, pseudocientíficos y científicos. Dentro de estos últimos destaca la obra del profesor Duchenne de Boulogne.
Los inicios de la fotografía psiquiátrica en Barcelona
Los primeros documentos sobre la utilización de la fotografía médica en Barcelona se conservan en el Instituto Frenopático de Las Corts. Hospital psiquiátrico fundado en 1863 por Tomàs Dolsa i Ricart (1816-1909), y Pau Llorach i Malet (1839-1890). En 1863 el doctor Tomàs Dolsa viajó a Francia para informarse de la aplicación de la fotografía a la psiquiatría.
En el archivo del Instituto frenopático de Las Corts se conserva un documento datado en torno a 1863 y titulado Fotografía como medio diagnóstico en el conocimiento de la locura. Este texto se publicó, con pequeñas modificaciones, en el libro de Dolsa y Llorach (1874) Instituto Frenopático. Manicomio establecido en las Corts de Sarria. En esta obra se comenta la instalación de un estudio de fotografía del que no queda ningún testimonio gráfico: “Hay un magnífico taller de fotografía, cuyo destino será objeto de un capítulo aparte.” (DOLSA; LLORACH, 1874, 16)
El doctor Dolsa compara la fotografía al telescopio y al microscopio. Dolsa define a la fotografía como, “el arte de fijar por medio de la acción química de la luz la imagen de los objetos esteriores.” Dolsa relaciona el uso de la fotografía con la escultura y con el dibujo científico: “(…) pintores, escultores y fotógrafos, que eternicen en sus gabinetes, la serie de representaciones mórbidas que en el decurso de su enfermedad se dan tan claramente.” (DOLSA, 1863, sp)
Dolsa explica que el valor del dibujo y la fotografía psiquiátrica fue señalado por Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840), Joseph Guislain (1797-1860), M. Leurent y Benoit Auguste Morel (1809-1873), responsable de la instalación de un laboratorio fotográfico en Saint-Yon. Loret hizo lo propio en el asilo de Quatremares. No cita, en cambio, a reconocidos pioneros de la fotografía en neurología y psiquiatría como Duchenne de Boulogne y Hugh Diamond.
Dolsa anuncia el valor de la fotografía como medio de diagnóstico y comenta la adquisición de un equipo fotográfico. El taller de fotografía del Instituto Frenopático de Las Corts estaba, al parecer, en pleno funcionamiento en 1882. Tal como comenta el cronista Cornet y Mas (CORNET, 1862, 362) y como señala el doctor Dolsa:
“Encierra al propio tiempo, dos cuerpos de edificio aislados por una espaciosa plaza, cuyo destino indicaremos luego. Hay un magnífico taller de fotografía, cuyo destino será objeto de un capítulo aparte.” (DOLSA, 1874, 16)
También disponía de un álbum con fotografías psiquiátricas:
“Admitido en el que nos ocupa, como medio diagnóstico en el conocimiento de la locura, las diferentes posiciones, actitudes y faces porque pasa el conjunto clínico del hombre alienado, se perpetua esta parte de examen práctico por medio de la fotografía, y se cuenta con un álbum completo de ejemplares de las diferentes especies nosológicas conocidas.” (CORNET, 1882, 364)
Estas son las únicas referencias que hemos localizado sobre la utilización de la fotografía psiquiátrica en el manicomio de Las Corts.
Giné i Partagás
El doctor Giné también se dedicó a la psiquiatría. En 1857 fundó y dirigió el manicomio de Nueva Belén. En 1878 Giné publicó un manual sobre psiquiatría Tratado teórico-práctico de Frenopatología ilustrado con dibujos, pero sin fotografías. En sus trabajos psiquiátricos no hemos encontrado referencias al uso de la fotografía.
La fotografía en el manicomio de Sant Boi
En el manicomio de Sant Boi, fundado en 1854, se utilizó la fotografía como terapia. En 1892 el doctor Artur Galcerán Oranés (1850-1910) publicó El moderno Manicomio de San Baudilio de Llobregat, donde nos dice lo siguiente:
“La ganadería y la labranza ocupan un gran número de asilados, mayormente durante la recolección de los granos, frutas y flores. Se han construído talleres para carpinteros, ebanistas, pintores, impresores, encuadernadores, fundidores, herreros, sastres y además una especiería, una farmacia, un depósito de granos y una librería. Los libros se imprimen, se encuadernan y se venden por los mismos colonos. Predominan los libros de enseñanza religiosa y de moral. Los planos y proyectos de construcción se forman en el taller de los arquitectos. Hay talleres de cromolitografía y fotografía, mereciendo elogio los especiales trabajos de esta sección.” (GALCERÁN, 1892, 33).
“Al frente de cada taller hay en San Baudilio un director y los oficiales necesarios, cuyas personas gozan de integridad mental. A su cuidado están confiados los enfermos y á su cargo tienen la enseñanza de éstos y el señalamiento de los emolumentos a que se hacen acreedores los orates según la calidad y calidad del trabajo realizado.
Los talleres que en la actualidad funcionan son: la panadería, la herrería, la carpintería, la ebanistería, la sastrería y la zapatería y recientemente el de fotografía que es de utilidad suma, a título de auxiliar del estudio de las manifestaciones expresivas de las vesanias.” (GALCERÁN, 1892, 65-66)
Lluís Barraquer i Roviralta
Es necesario señalar la utilización didáctica de la fotografía médica por parte del neurólogo catalán Lluís Barraquer i Roviralta (1855-1928). En su archivo fotográfico, existen numerosas reproducciones de libros de medicina, que utilizó para dictar clases y conferencias. Sus fotografías clínicas suelen ser de muy buena calidad. En muchos casos puede apreciarse una influencia del doctor Duchenne de Boulgne. Barraquer trabajaba de forma habitual con diapositivas de vidrio. A su muerte dejó una colección de unas 2.000 placas.
Textos

Tomas Dolsa, (circa 1863): FOTOGRAFIA Como medio diagnóstico en el conocimiento de la locura
“Definiremos primero esta importante parte de la física experimental, unida con vínculos indestructibles al tratado de óptica en especial, por ser una de aquellas divisiones que sin disputa ha prestado más recursos a las ciencias de observación. Ella nos ha ofrecido una serie de lentes de una aplicación inmediata, como agentes vivos del sentido de la vista. Nos ha legado el telescopio, cuya potencia de acción a larguísimas distancias, nos pone en relación con otros mundos, que sin su auxilio nos serían completamente desconocidos. Nos ha legado el microscopio, cuyos usos en medicina son bien conocidos de todos; tanto que en la sección de anatomía se ha hecho una subdivisión de ella conocida con el nombre de anatomía microscópica: instrumento que engrandece considerablemente las imágenes de los cuerpos, como vivos: poniéndonos igualmente en relación con otro orden de cuerpos, así muertos, como vivos, que en vano nos esforzaríamos, o se esforzarían los ojos del mejor observador para descubrirlos. De todos modos, la óptica ha engrandecido asombrosamente la esfera de actividad del hombre, y el hombre a fuer de inteligente no se cansa de ensanchar cada día más sus útiles aplicaciones. La fotografía es una de ellas. La fotografía es pues, el arte de fijar por medio de la acción química de la luz la imagen de los objetos esteriores.- Pasemos al objeto.
Cuando el hombre se entrega a meditaciones profundas, cuando se concentra para estudiar las cualidades y acciones humanas, extiende sus miradas mucho más allá de o que forma sus materiales confines. Más, al querer penetrar la barrera más próxima, sino tiene claros conocimientos del maravilloso panorama que descubre desde luego a su vista, en vano penetrará más adentro, en vano se introducirá con ó sin mano armada en medio del laberinto orgánico, para descubrir los reflejos sublimes de la vida interior, que se ha dejado a su paso ciegamente. La pródiga naturaleza se ha esforzado siempre para ofrecer á los ojos del hombre los objetos de su codicia y no solamente en un orden, sino en todos.
Cada especie lleva en su esterior los caracteres, diferenciales y distintivos de las otras especies. Al observador práctico le basta la simple investigación para distinguirlos; y hay caracteres tan sobresalientes, que el sentido común solo basta para separarlos. Concretando nuestra cuestión en la especie humana, encontramos desde luego profundas divisiones de raza, como las encontramos de nacionalidad, de individuo a individuo, de un mismo pueblo, etc. La constitución, el temperamento físicos; la constitución y temperamento morales (más propiamente caracteres), son otras tantas fuentes de división y por consiguiente de estudio que ningún fisiólogo de hoy día las oculta. Nadie pues se atreverá a negar, que de la disposición general del organismo, no considerado bajo los diversos puntos de vista, de estructura, desarrollo, proporción relativa de los tejidos, de los órganos y de los aparatos de que consta este organismo, no dependen, las diversas constituciones; como nadie se atreverá tampoco a negar que de la disposición anatómica y fisiológica particular que resulta del predominio positivo de un sistema de tejidos, de órganos o aparatos sobre todos los demás, no resulta al temperamento. Lo que hemos dicho de la constitución y temperamento físicos, podemos decirlo de la constitución y temperamento morales. El desarrollo, las relaciones y las condiciones proporcionales entre la inteligencia y las pasiones, entre la razón y los instintos forman las diferentes constituciones morales: como el temperamento o caracteres morales no son mas que la disposición moral particular que resulta del predominio de uno o muchos elementos esenciales de la inteligencia y de las pasiones sobre todos los demás afectos del ánimo.
Todos estos elementos, todas estas diferencias las observamos en el exterior del hombre sin penetrar en su substancia, no siendo más que resultados funcionales de los órganos cuyas voluntarias y fatales acciones han ido a reflejarse a los confines del mismo. Y en prueba de ello, es que a medida que adelantamos en edad, tales diferencias se hallan cada día más de relieve.
Este modo positivo de ver un grande libro abierto á las consideraciones más sublimes de la filosofía. Dígase sino, cuando el hombre se entrega a representaciones materiales, cuya presencia dejó de ser, ó cuya distancia le separa de mundo o mundos, si ve otra cosa que los reflejos exteriores que impresionaron su facultad sensitiva; no es otra cosa que la imagen ideal de la representación, que sin hacer mención de sus cualidades, es decir, que sin penetrar en su interior lo distinguímos por solo sus signos exteriores, por solo su representación esterna.- “Así es que hasta pensando en Dios, en el mismo acto que afirmamos, que es espíritu purísimo, se nos ofrece en la imaginación bajo una forma sensible. Si hablamos de la eternidad, vemos al anciano de los días tal como lo hemos visto en los templos; si de la inteligencia infinita, nos imaginamos un piélago de luz; sí de la infinita misericordia nos retratamos un semblante compasivo; si de la justicia un rostro airado," (Balmes, Filosofía fundamental). Cuando Murillo pintó á la Virgen, ¿qué se propuso? que el crítico descompusiera los colores para juzgar del mérito de una colosal obra. Quien dice de Murillo, dice de los demás pintores, o de sus producciones ¿vamos a buscar su valor en la substancia? de ninguna manera; lo buscamos solo en el orden y disposición de ella, representada por la colocación de los colores...
Si de esto descendemos á la inspección de las cualidades morales e intelectuales del hombre, considerando sus sublimes reflejos en ese cuadro que nos hiere primero la mente, seguros que no veremos en él otra cosa que la imagen fiel de los afectos pasados y presentes del ánimo. Cuando Zeuxis recibió el encargo de pintar a Venus, ¿buscó los elementos de su formación más allá de la hermosura o de la belleza que ofrecen los tipos más acabados en este orden? Nada de esto; la belleza es una representación sensible que en vano la buscaríamos mas allá de la belleza real, pues que a la infinita e ideal solo descendemos por inducción: y para que en nuestra mente se representen una y otra, es necesario reducirlas a formas sensibles, a formas impresionables, a imágenes representativas de ellas.
Sin esto el hombre no vé, es ciego, su intuición es imposible. Zeuxis se posesionó de los tipos más acabados que encontró en la pluralidad, y de la multitud de representaciones compuso una unidad que en nada se parecía a ninguna de ellas, pues era más bella que todas; fue la imagen sensible de la hermosura, de la belleza real, de la belleza física Los escultores y todos los que se ocupan en la representación de los afectos del ánimo en la fisionomía de sus modelos ¿son acaso otra cosa que copiadores fieles de los que la fisionomía encuentran, en sus diversas pasiones, vicios y virtudes? Si á los artistas, pues, les sirve las fisionomía del hombre de modelo para simbolizar sus diversos afectos esculpiéndoles en el mármol, en la madera, para legarlos a la posteridad ¿por qué razón los médicos alienistas, que tiene en la fisionomía de sus enfermos dibujados de relieve los elementos característicos de sus dolencias, no han de ser otros tantos pintores, escultores y fotógrafos, que eternicen en sus gabinetes, la serie de representaciones mórbidas que en el decurso de su enfermedad se dan tan claramente? Al médico alienista no le debe ser indiferente; y este medio de investigación que nosotros seguimos, aconsejamos o recomendamos, le es sumamente útil.
Puesto que de la fisionomía hablamos, ¿qué es la fisionomía? El conjunto de representaciones físicas y fisiológicas observables a la simple inspección, indicadoras de otras tantas representaciones morales, intelectuales y afectivas del hombre. ‘La fisonomía es el hombre’ (Bufon). Se la ha llamado también ‘espejo del alma’. Resultante móvil de las expresiones particulares, refleja en efecto, como dejamos indicado en la definición, de las diversas fases de la inteligencia, de los sentimientos, de los instintos, de las pasiones vicios y virtudes y caracteres.
Si para demostrar el interés profundo que debe inspirar á los alienistas, hiciéramos una reseña histórica de los hombres que se han dedicado en esta parte, veremos que Hipócrates mismo debe una importancia superior al estudio de la cara; y que este estudio ha sido imitado por sus más ilustres sucesores Ariosto, Adamansio, Molier, Lavater, Porta, Curdan, Levi, Lachambra, Lepeletier y otros muchos.
La medicina mental no puede olvidar, ni desconocer la fotografía como medio de diagnóstico. En la locura el trastorno de la fisionomía toma con frecuencia exageradas formas y proporciones, ofreciendo según la naturaleza de la perturbación intelectual los aspectos más bizarros, los contrastes más señalados, la concentración o movilidad más sorprendente. Estas se han observado y se observan en los enfermos: y para que no se borren jamás de la memoria del observador, se pide a la fotografía que los reproduzca. Su valor clínico ya viene señalado en el precioso de M. Esquirol, en las; Lecciones orales sobre las frenopatías de M. Guislain, y en el tratado de clínica mental de M. Morel.
En Francia ya empieza en algunos establecimientos a funcionar tan importante mejora, M. Leurent ha encarecido su importancia en un extensa memoria que ha publicado en los Anales médico-psicológicos. M. Morel ha establecido en Saint-Yon un taller de fotografía: Loret ha hecho lo mismo en el asilo de Quatremares y otros muchos alienistas franceses y extranjeros se preparan para lo mismo.
En nuestro instituto contamos ya también con un máquina para el mismo objeto, que no tardará mucho en funcionar y que nos prometemos de ello, una nueva vía de contento y de provecho para la ciencia y la humanidad.” (DOLSA, circa 1863, FOTOGRAFIA Como medio diagnóstico en el conocimiento de la locura)

Seguro que hay fotógrafos, investigadores e historiadores mucho mejores  que un servidor. Sin embargo, contacta conmigo si te interesa mi trabajo: Retrato social y familiar, books, test, fotografía callejera o street photography, redacción de textos sobre fotografía, entrevistas a fotógrafos, fotoentrenador personal, orientador sobre tesis y tesinas fotográficas, profesor de fotografía para torpes y cosas por el estilo.lmdaguerre@gmail.com